BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • Wymagania techniczne

  System publikowania informacji w Biuletynie musi posiada├Ž szereg mechanizm├│w (narz├¬dzi informatycznych), nie wyst├¬puj┬▒cych w wi├¬kszo┬Âci obecnych serwis├│w internetowych.
  Zgodnie z ┬ž 4 rozporz┬▒dzenia informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje si├¬ w postaci baz danych, a ich udost├¬pnianie odbywa si├¬ w oparciu o mechanizmy baz danych.
  Przytoczony zapis ca┬│kowicie eliminuje serwisy, kt├│re s┬▒ zbiorem tzw. statycznych stron internetowych, w kt├│rych do zmiany zawarto┬Âci potrzebny jest zawsze informatyk.
  Oznacza to r├│wnie┬┐, ┬┐e serwer publikuj┬▒cy serwis oparty o bazy danych w standardzie SQL (np. z uwagi na konieczno┬Â├Ž budowania archiwum i funkcje wyszukuj┬▒ce informacje) musi posiada├Ž odpowiednio wysokie parametry.
  Dla zapewnienia ci┬▒g┬│o┬Âci publikacji w przypadku awarii zgodnie z ┬ž 21 rozporz┬▒dzenia podmioty prowadz┬▒ce BIP s┬▒ zobowi┬▒zane do posiadania serwera zast├¬pczego.
  Zgodnie z ┬ž 22 rozporz┬▒dzenia:
  W przypadku awarii serwera podmiotowej strony Biuletynu odwiedzaj┬▒cy podmiotow┬▒ stron├¬ Biuletynu jest informowany o chwilowym zablokowaniu po┬│┬▒cze├▒ z t┬▒ stron┬▒. Czas ten nie mo┬┐e by├Ž d┬│u┬┐szy ni┬┐ 24 godziny.
  W praktyce serwis automatycznie informuje wskazane osoby o ro┬┐nego typu awariach sprz├¬towych, konfliktach lub nieprawid┬│owo┬Âciach powstaj┬▒cych podczas edycji informacji w biuletynie. Serwis wysy┬│a w postaci e-mail odpowiednie komunikaty, natomiast w przypadku braku reakcji ze strony powiadomionej osoby realizuje automatycznie monit do kolejnej wyznaczonej osoby. Dzi├¬ki takiej organizacji pracy lokalizowane s┬▒ i eliminowane powa┬┐niejsze awarie dzia┬│ania systemu.

  Zgodnie z art. 8 p. 6 Biuletyn Informacji Publicznej powinien umo┬┐liwia├Ž
  1) oznaczenia informacji danymi okre┬Âlaj┬▒cymi podmiot udost├¬pniaj┬▒cy informacj├¬,
  2) podania w informacji danych okre┬Âlaj┬▒cych to┬┐samo┬Â├Ž osoby, kt├│ra wytworzy┬│a informacj├¬ lub odpowiada za tre┬Â├Ž informacji,
  3) do┬│┬▒czenia do informacji danych okre┬Âlaj┬▒cych to┬┐samo┬Â├Ž osoby, kt├│ra wprowadzi┬│a informacj├¬ do Biuletynu Informacji Publicznej,
  4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostêpnienia,
  5) zabezpieczenia mo┬┐liwo┬Âci identyfikacji czasu rzeczywistego udost├¬pnienia informacji.
  W praktyce oznacza to, ┬┐e baza danych serwisu umo┬┐liwia wprowadzenie os├│b - operator├│w systemu, kt├│rym administrator definiuje w┬│a┬Âciwe uprawnienia i kompetencje do korzystania z zasob├│w i aktualizacji ich tre┬Âci. Zgodnie z ┬ž 16 rozporz┬▒dzenia:
  1. Podmioty wyznaczaj┬▒ pracownik├│w odpowiedzialnych za:
  1) przekazywanie ministrowi w┬│a┬Âciwemu do spraw administracji publicznej informacji niezb├¬dnych do zamieszczenia na stronie g┬│├│wnej Biuletynu oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w tre┬Âci tych informacji,
  2) dokonywanie zmian tre┬Âci informacji publicznych udost├¬pnianych na podmiotowej stronie Biuletynu.
  2. Pracownicy ci powinni posiada├Ž indywidualny zewn├¬trzny identyfikator oraz zewn├¬trzne has┬│o dost├¬pu do modu┬│u administracyjnego strony g┬│├│wnej Biuletynu, nadane przez administratora tej strony.
  3. Pracownicy powinni posiada├Ž indywidualny wewn├¬trzny identyfikator oraz wewn├¬trzne has┬│o dost├¬pu do modu┬│u administracyjnego podmiotowej strony Biuletynu, nadane przez administratora internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, z zastrze┬┐eniem ust. 4.
  4. W przypadku gdy podmiot nie posiada w³asnego internetowego serwisu informacyjnego, indywidualny wewnêtrzny identyfikator oraz wewnêtrzne has³o dostêpu do modu³u administracyjnego podmiotowej strony Biuletynu nadaje pracownikom administrator podmiotowej strony Biuletynu.
  Zgodnie z ┬ž 20 rozporz┬▒dzenia:
  Oprogramowanie serwera strony g┬│├│wnej Biuletynu oraz serwer├│w podmiotowych stron Biuletynu zawiera zabezpieczenia uniemo┬┐liwiaj┬▒ce instalacj├¬ na tych serwerach przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczeg├│lno┬Âci spowalniaj┬▒cego obs┬│ug├¬ Biuletynu lub uniemo┬┐liwiaj┬▒cego tak┬▒ obs┬│ug├¬.

  Za stosowanie wysokiej technologii baz danych SQL przemawia r├│wnie┬┐ perspektywa konieczno┬Âci tworzenia wielu r├│┬┐nych zapis├│w o charakterze administracyjno-porz┬▒dkowym i archiwalnym. M├│wi o tym ┬ž 17 rozporz┬▒dzenia:
  1. Pracownicy prowadz┬▒ dzienniki, w kt├│rych odnotowuj┬▒ zmiany w tre┬Âci informacji publicznych udost├¬pnianych w Biuletynie oraz pr├│by dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.
  2. Administrator strony g┬│├│wnej Biuletynu i administratorzy podmiotowych stron Biuletynu dokonuj┬▒ bie┬┐┬▒cej, nie rzadziej ni┬┐ co 24 godziny, kontroli dziennik├│w.
  Modu┬│ administratora systemu realizuje wiele funkcji narz├¬dziowych. Jednocze┬Ânie bardzo istotn┬▒ trosk┬▒ jest zabezpieczenie danych poprzez program oraz rozwi┬▒zania sprz├¬towe (realizuje to tzw. firewall). Na przyk┬│ad zgodnie z ┬ž 18 rozporz┬▒dzenia:
  Serwer strony g³ównej Biuletynu oraz serwery podmiotowych stron Biuletynu ochrania siê przez modu³ bezpieczeñstwa - programowe lub sprzêtowo-programowe rozwi±zanie techniczne pozwalaj±ce na odseparowanie informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu od sieci Internet, w sposób uniemo¿liwiaj±cy niekontrolowan± penetracjê lub eksploracjê tych informacji albo ich zniszczenie lub modyfikacjê przez osoby nieuprawnione.
  Zastosowane bazy danych w standardzie SQL maj┬▒ wbudowanych wiele mechanizm├│w kodowania i zabezpieczania danych. Aplikacja oraz infrastruktura sprz├¬towa posiada mo┬┐liwo┬Â├Ž automatycznej archiwizacji danych, o czym m├│wi ┬ž 19 rozporz┬▒dzenia:
  Informacje zgromadzone w bazie danych strony g┬│├│wnej Biuletynu oraz informacje publiczne zgromadzone na podmiotowych stronach Biuletynu kopiuje si├¬ systematycznie na odr├¬bne elektroniczne no┬Âniki informacji, nie rzadziej ni┬┐ raz na dob├¬.

  U┬┐ytkownikom biuletynu aplikacja powinna zagwarantowa├Ž wysoki komfort pracy, np. szybkie wyszukiwanie zadanych informacji na stronach biuletynu oraz dost├¬p do historii ka┬┐dej strony. Zgodnie z art. 12 Biuletyn Informacji Publicznej Podmiot udost├¬pniaj┬▒cy informacj├¬ publiczn┬▒ jest obowi┬▒zany zapewni├Ž mo┬┐liwo┬Â├Ž:
  1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
  2) przes┬│ania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany no┬Ânik informacji.

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2003-01-19 (2343 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied