BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • Dane teleadresow

  WYKAZ  PRACOWNIKÓW  URZ├ŐDU  GMINY  K┬úODZKO  Uwaga!  Szczegó┬│owy zakres zada├▒ referatów znajduje si├¬ w Regulaminie Organizacyjnym Urz├¬du Gminy K┬│odzko.


                                                        
  Imiê i nazwisko
                        Stanowisko
     Nr
  pokoju
   Nr  telefonu
  wewnêtrznego
  (074) 64-74-
                Adres e-mail
  Ryszard Niebieszcza├▒ski
  Wójt Gminy
  208
                   104
   wojt@gmina.klodzko.pl
  Ryszard G┬▒siorek
  Zast├¬pca Wójta
  206
                   105
   rewident@gmina.klodzko.pl
  Bo┬┐ena Simlat
  Sekretarz Gminy
  205
                   102
   sekretarz@gmina.klodzko.pl
  Bo┬┐ena Rudy
  Skarbnik Gminy
  308
                   116
   skarbnik@gmina.klodzko.pl
   
  Stanowiska   samodzielne :
  Irena Brzozowska /
  Lidia Dziuba
  Radca prawny
  212
                    111
   
  Mariola Huzar
  Inspektor ds. promocji, turystyki i kultury
  211
                    156
   promocja@gmina.klodzko.pl
  Agnieszka Potyra┬│a
  Inspektor ds. kontroli finansowej
  307
                    117
   a.potyra┬│a@gmina.klodzko.pl
  Anna Sudnik
  Inspektor ds. Rady Gminy
  105
                    114
   rg@gmina.klodzko.pl
   
  REFERAT ORGANIZACYJNY ( RO ) :
  Imiê i nazwisko
                          Stanowisko
     Nr pokoju
    Nr  telefonu
  wewnêtrznego
  (074) 64-74-   
               Adres e-mail
  Jolanta Bester
  Podinspektor ds. organizacyjnych (kadr)
  211
                    110
  kadry@gmina.klodzko.pl
  Barbara Grudysz
  Archiwista
  006
                    133
  b.grudysz@gmina.klodzko.pl
  Damian Szewców
  M┬│odszy referent ds. organizacyjnych
  210
                    107
  d.szewcow@gmina.klodzko.pl
  Marzena Ogrodowczyk
  Sekretarka
  207
                    101
  sekretariat@gmin.klodzko.pl
  Zdzis┬│aw Piotrowski
  Kierownik kancelarii i obs┬│ugi administr.
  105
                    109
  bip@gmina.klodzko.pl
  El┬┐bieta Romanowska
  Referent ds. obs┬│ugi mieszka├▒ców
  108
                    100
   
  Michalina Tondytko
  Sekretarka /w Biurze Obs┬│ugi Mieszka├▒ców )
  108
                    100
  admin@gmina.klodzko.pl
  Andrzej Strycharz        
  G┬│ówny specjalista informatyk
  213
                    113
  adm@gmina.klodzko.pl
   
   
   
  REFERAT FINANSOWY ( RF ) :
  Imiê i nazwisko
                          Stanowisko
  Nr
  pokoju
  Nr  telefonu
  wewnêtrznego
  (074) 64-74-   
                 Adres e-mail
  Agnieszka Borcz
  Podinspektor ds. p┬│ac
  309
                   123
  a.borcz@gmina.klodzko.pl
  Bo┬┐ena Górska
  G┬│ówna ksi├¬gowa urz├¬du
  311
                   118
  ksiegowa@gmina.klodzko.pl
  Magdalena Kaczmarek
  M┬│odszy referent
  311
                   112
  m.kaczmare@gmina.klodzko.pl
  Marta Kalinowska
  Podinspektor ds. finansowych
  305
                   121
  m.kalinowska@gmina.klodzko.pl
  Ewa Klimaszko
  Podinspektor ds. podatków
  306
                   125
  wymiarpod@gmina.klodzko.pl
  Maria Mackiewicz
  Podinspektor ds. podatków
  306
                   124
  m.mackiewicz@gmina.klodzko.pl
  Danuta Pikul
  Podinspektor ds. finansowych
  305
                   120
  d.pikul@gmina.klodzko.pl
  Irena S┬│owi├▒ska
  Podinspektor ds. podatków
  306
                   127
  i.slowinska@gmina.klodzko.pl
  Emilia W┬│ad
  Inspektor ds. podatków
  306
                   126
  e.wlad@gmina.klodzko.pl
  Teresa Wolak
  Podinspektor ds. podatków
  310
                   129
  wymiar@gmina.klodzko.pl
  Kinga Gadomska
  M┬│odszy referent
  307
                   117
   
  El┬┐bieta Koza
  Ksiêgowa ds. czynszu
  ZGMiK Gminy
  K┬│odzko
                 (0...       
   
   
   
  REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ  ( RSOiOC ) :     
  Imiê i nazwisko
                          Stanowisko
  Nr
   pok.
  Nr  telefonu
  wewnêtrznego
  (074) 64-74-   
                  Adres e-mail
  Lucyna Bednarska
  Podinspektor ds. dowodów osobistych
  315
                   131
  l.bednarska@gmina.klodzko.pl
  Stanis┬│awa Junak
  Podinspektor ds. BHP i ochrony przeciwpo┬┐arowej
  310
                   135
  osp@gmina.klodzko.pl
  Alicja Mate├▒ko
  Podinspektor ds. ewidencji ludno┬Âci
  315
                   132
  ewidencja@gmina.klodzko.pl
  W┬│adys┬│aw Wilk
  Inspektor ds. obrony cywilnej
  313
                   130
  zk@gmina.klodzko.pl
  Ma┬│gorzata Hucaluk
  Kierownik referatu
  313
                   130
  m.hucaluk@gmina.k┬│odzko.pl
   
  REFERAT OBROTU NIERUCHOMO┬ŽCIAMI, ROLNICTWA, LE┬ŽNICTWA I OCHRONY ┬ŽRODOWISKA ( RNRiL ) :
  Imiê i nazwisko
                          Stanowisko
     Nr
  pokoju
  Nr  telefonu
  wewnêtrznego
  (074) 64-74-   
                 Adres e-mail
  Daniela Bia┬│ek
  G┬│ówny specjalista ds. rolnictwa i le┬Ânictwa
  414
                   137
  rol-las@gmina.klodzko.pl
  Piotr Hume├▒czuk
  M┬│odszy referent ds. gospodarki nieruchomo┬Âciami
  412
                   143
  p.humenczuk@gmina.klodzko.pl
  Gra┬┐yna Janiszyn
  Inspektor ds. obrotu nieruchomo┬Âciami
  412
                   140
  obnie@gmina.klodzko.pl
  Marcin Kluczy├▒ski
  Inspektor ds. ochrony ┬Ârodowiska
  414
                   138
  m.kluczynski@gmina.klodzko.pl
  Henryk Michalak
  Kierownik referatu
  413
                   136
  nieruchomo┬Âci@gmina.klodzko.pl
  Leszek Sajdak
  Inspektor ds. wydzier┬┐awiania mienia komunalnego
  412
                   141
  l.sajdak@gmina.klodzko.pl
  Ewa Siess
  Inspektor ds. obrotu nieruchomo┬Âciami
  412
                   142
  e.siess@gmina.klodzko.pl
   
   
  REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI ( RGKiI ) :
  Imiê i nazwisko
                          Stanowisko
      Nr
  pokoju
  Nr  telefonu
  wewnêtrznego
  (074) 64-74-   
                  Adres e-mail
  Jadwiga B┬│aszczak
  Kierownik referatu
  405
                   148
  inwestycje@gmina.klodzko.pl
  Jan Borcz
  Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej
  411
                   149
  j.borcz@gmina.klodzko.pl
  Tadeusz Bujnowski
  Inspektor nadzoru
  410
                   158
  nadzor@gmina.klodzko.pl
  Magdalena Gordziejewska
  Inspektor ds. inwestycji i remontów
  410
                   152
  remonty@gmina.klodzko.pl
  Krystyna Kasprzak
  Podinspektor ds. utrzymania dróg
  411
                   150
  drogi@gmina.klodzko.pl
  Halina Wiórko
  Inspektor ds. inwestycji
  410
                   153
  real.inwe@gmina.klodzko.pl
  Halina Bal
  Podinspektor ds. administracyjno -mieszkaniowych
  ZGMiK Gminy
  K┬│odzko
                 07...       
   
   
   
   
   
  REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO ( RRL ) :
  Imiê i nazwisko
                          Stanowisko
     Nr
  pokoju
   Nr  telefonu
  wewnêtrznego
  (074) 64-74-   
               Adres e-mail
  Stanis┬│aw Longawa
  Kierownik referatu
  407
                   157
  longawa@gmina.klodzko.pl
  Justyna Muzyka
  Podinspektor ds. dzia┬│alno┬Âci gospodarczej
  210
                   108
  dg@gmina.klodzko.pl
  Magdalena Tondytko
  Inspektor ds. funduszy unijnych
  408
                   106
  fundusz@gmina.klodzko.pl
  Leokadia Wicher
  G┬│ówny specjalista ds. planowania i zamówie├▒  publicznych
  408
                   151
  przetargi@gmina.klodzko.pl
   
   
   
  REFERAT OBS┬úUGI SZKÓ┬ú ( ROS ) :
  Imiê i nazwisko
                          Stanowisko
    Nr
  pokoju
  Nr  telefonu
  wewnêtrznego
  (074) 64-74-   
              Adres e-mail
  Stanis┬│awa Kulbaka
  Podinspektor ds. o┬Âwiaty
  409
                   146
  kadry@gmina.klodzko.pl
  Monika Marciniak
  M┬│odszy referent ds. o┬Âwiaty
  409
                   162
  m.marciniak@gmina.klodzko.pl
  Joanna Pi┬▒tek
  Podinspektor ds. o┬Âwiaty
  409
                   162
  o┬Âwiata@gmina.klodzko.pl
  Anna Brocka
  Inspektor ds. p┬│ac
  309
                   122
  a.brocka@gmina.klodzko.pl
  Beata Kluczy├▒ska
  G┬│ówna ksi├¬gowa o┬Âwiaty
  312
                   119
  b.kluczynska@gmina.klodzko.pl
  Regina Wi┬Âniewska
  Podinspektor ds. bud┬┐etu o┬Âwiaty
  312
                   128
  r.wisniewska@gmina.klodzko.pl
  Barbara Kozak
  Doradca ds. o┬Âwiaty
  406
                   144
  b.kozak@gmina.klodzko.pl
   

   

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2008-10-23 (17052 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied