BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA K£ODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G¬≥√≥wna
 • Pole√¶ ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk¬≥ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa¬≥y
 • Protoko¬≥y z sesji Rady Gminy

 • URZ¬°D GMINY
 • W√≥jt Gminy
 • Struktura Urz√™du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O¬∂wiad. maj¬Ītkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa¬≥y Rady Gminy
 • Zarz¬Īdzenia W√≥jta Gminy
 • Podatki i op¬≥aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud¬Ņet
 • Informator Bud¬Ņetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K¬£ODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs¬≥ugi
 • Rejest zmian

 • NAGRODA ROKU

   

  REGULAMIN I WARUNKI PRZYZNAWANIA

  „ RANUNCULUS PENICILLATUS”

  NAGRODY ROKU GMINY K£ODZKO

   


   

  PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI DO ZG£ASZANIA KANDYDATUR S¡:

  1.        Rady So¬≥eckie, Radni Gminy K¬≥odzko, Kapitu¬≥a Nagrody Roku Gminy K¬≥odzko

  2.        Dyrektorzy Szk√≥¬≥

  3.        Dyrektorzy instytucji i zak¬≥ad√≥w bud¬Ņetowych

  4.        Organizacje polityczne i spo¬≥eczne

  5.        Firmy i zak¬≥ady pracy

  6.        Instytucje pozarz¬Īdowe

  7.        Redakcje gazet, radia i telewizji

  Zg¬≥oszenia mog¬Ī przesy¬≥a√¶ tak¬Ņe podmioty zainteresowane przyznaniem im wyr√≥¬Ņnienia.

   

  USTALA SI√ä NAST√äPUJ¬°CE KATEGORIE I KRYTERIA WYR√ď¬ĮNIENIA:

   

  1.         Najlepsza osobowo¬∂√¶ w promocji Gminy K¬≥odzko, pod uwag√™ b√™d¬Ī brane:

  - osi¬Īgni√™cia w danym roku kalendarzowym

  - ca³okszta³t dorobku kandydata.

   

  2.        Najlepsza firma produkcyjna, winna spe¬≥nia√¶ nast√™puj¬Īce warunki:

  - siedziba na terenie Gminy K³odzko

  - dzia³alno¶æ produkcyjna prowadzona co najmniej 2 lata

  - wzrost warto¬∂ci sprzeda¬Ņy w ostatnich dw√≥ch latach

  - aktywno¶æ inwestycyjna

  - dzia³alno¶æ na rzecz ¶rodowiska naturalnego

  - uregulowanie zobowi¬Īza√Ī publicznych w stosunku do gminy

  - udzia³ w dzia³alno¶ci charytatywnej

  - dzia³ania na rzecz informatyzacji firmy

  - wspó³dzia³anie z w³adzami gminy.

   

  3.        Najlepsza firma handlowa, pod uwag√™ b√™d¬Ī brane:

  - siedziba na terenie Gminy K³odzko

  - ogólny wizerunek podmiotu

  - jako¶æ us³ug i ich zakres

  - dzia³alno¶æ charytatywna

  - uregulowanie zobowi¬Īza√Ī publicznych wobec gminy

  - aktywno¶æ inwestycyjna

  - wykorzystanie w pracy technik informatyzacji

  - wspó³dzia³anie z w³adzami gminy.

   

  4.        Sponsor Roku, winien wykaza√¶ si√™:

  - udzia¬≥em wydatk√≥w w¬≥asnych w wydatkach gminy b¬Īd¬ľ spo¬≥eczno¬∂ci lokalnej

  - dzia¬≥alno¬∂ci¬Ī promocyjn¬Ī i wsp√≥¬≥prac¬Ī  z w¬≥adzami gminy

  - pozytywn¬Ī opini¬Ī w ¬∂rodowisku.

   

  5.        Najlepsza dzia¬≥alno¬∂√¶ kulturalna,

  Oceniane b√™d¬Ī:

  - osi¬Īgni√™cia w danym roku kalendarzowym

  - promowanie Gminy K¬≥odzko na zewn¬Ītrz

  - organizowanie imprez na terenie Gminy K¬≥odzko, r√≥wnie¬Ņ z udzia¬≥em podmiot√≥w i os√≥b z poza gminy

  - upowszechnianie technik informatyzacji

  - popularno¶æ medialna.

   

  6.        Najlepsza inicjatywa- pod uwag√™ b√™d¬Ī brane:

  - znaczenie dla rozwoju gminy

  - efekty i korzy¶ci

  - charakter inicjatywy.

   

  7.        Najlepsza dzia¬≥alno¬∂√¶ sportowa- winna spe¬≥nia√¶ nast√™puj¬Īce warunki:

  - wykazywa√¶ si√™ osi¬Īgni√™ciami w danym roku kalendarzowym

  - zawiera√¶ w swojej dzia¬≥alno¬∂ci elementy popularyzacji sport√≥w dla os√≥b niepe¬≥nosprawnych oraz pochodz¬Īcych z rodzin patologicznych

  - by√¶ organizatorem imprez na terenie Gminy K¬≥odzko, r√≥wnie¬Ņ z udzia¬≥em podmiot√≥w

  z poza gminy

  - popularno¶æ medialna i opinia spo³eczna.

   

  8.        Najlepsza dzia¬≥alno¬∂√¶ o¬∂wiatowa- nale¬Ņy opisa√¶:

  - osi¬Īgni√™cia w danym roku kalendarzowym

  - trwa³o¶æ i rozwój inicjatywy oraz ich pozytywna ocena spo³eczna

  - wspó³praca z innymi podmiotami

  - ogólny wizerunek

  - upowszechnianie technik informatyzacji / komputer, internet, wirtualny ¶wiat itp./.

   

  9.        Najsympatyczniejsi w oczach dziecka- dla uczni√≥w szk√≥¬≥ podstawowych

  i przedszkoli- w zg¬≥oszeniu nale¬Ņy wyszczeg√≥lni√¶:

  - dane personalne kandydata

  - uzasadnienie

  - ew. materia¬≥ zdj√™ciowy i prasowy dot. bezpo¬∂rednich kontakt√≥w z podmiotem zg¬≥aszaj¬Īcym.

   

  10.     Najlepsza dzia¬≥alno¬∂√¶ Ochotniczej Stra¬Ņy Po¬Ņarnej- pod uwag√™ brane b√™d¬Ī:

  - osi¬Īgni√™cia w danym roku kalendarzowym

  - udzia³ w akcjach ratowniczych

  - dzia³alno¶æ inwestycyjna, remontowa itp.

  - r√≥¬Ņne inicjatywy na rzecz lokalnego ¬∂rodowiska

  - reprezentowanie Gminy K¬≥odzko na zewn¬Ītrz.

   

   

  UWAGA: laureat Nagrody Roku mo¬Ņe ponownie ubiega√¶ si√™ o przyznanie wyr√≥¬Ņnienia po up¬≥ywie 4 lat od ostatniej nominacji.

   

  KONTAKT: Biuro Promocji Gminy tel. 074 6474156

   

  Dokumenty Word do pobrania:


   Karta zg³oszenia do Nagrody Roku


   
  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeŅone.

  Opublikowane: 2003-07-16 (2938 ods≥on)

  [ Wrůś ]
  Content ©

  Access Denied