BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KŁODZKO  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Skład Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji Rady Gminy

 • URZĄD GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzędu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • Oświad. majątkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Podatki i opłaty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Budżet
 • Informator Budżetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. KŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obsługi
 • Rejest zmian

 • PROCEDURA WYDANIA DOWODU OSOBISTEGO

  Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie.

   
  Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
  1. od ukończenia 18 roku życia,
  2. od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Od 1 maja 2004 r., na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów, dowód osobisty może by wydawany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
  3. osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.
  4. na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
  Wymagane dokumenty
  Aby otrzymać dowód osobisty należy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. W załączeniu wniosek do pobrania w formacie Word   wniosek  UWAGA ! Wniosek drukować obustronnie.
   
  Do wniosku załącza się:
  1. dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
  2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30 zł
  3. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
  4. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński,
  5. na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
  Uwaga!
  • do wniosku o wymianę dowodu osobistego, nie załącza się odpisów aktu stanu cywilnego, jeżeli dane osobowe, zawarte w dowodzie osobistym, nie uległy zmianie od czasu wydania ostatniego dowodu,
  • nie wymaga się załączenia odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kłodzku
   

  Miejsce złożenia dokumentów
   
  Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych załatwia się w Biurze Dowodów Osobistych, ul. Okrzei 8a: pokój nr 315 (II piętro) - tel. 6474131
   

   
  Opłaty administracyjne
   
  Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. Opłatę należy wpłacić w kasie urzędu – pokój nr 305 (II piętro).
  Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:
  1. ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
  2. zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,
  3. które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
  4. przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych (zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, renta socjalna),
   uwaga: dokumentem poświadczającym uprawnienie do zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu osobistego, jest zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form tej pomocy
  5. małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

  Termin i sposób załatwienia sprawy
   
  Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego, wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Małoletni składa wniosek i odbiera dowód osobisty w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  Dowód osobisty wydaje organ gminy - w miejscu zameldowania na pobyt stały, a w razie braku takiego miejsca - organ gminy ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.
  Urząd przyjmuje tylko kompletny wniosek. Termin wydania dowodu osobistego - jeden miesiąc.

  Podstawa prawna
   
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 87, poz. 960).Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2000 r. Nr 112, poz. 1182 z póź. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1110 z póź. zm.).

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-07-17 (14889 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied