BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • PROCEDURA WYDANIA DOWODU OSOBISTEGO

  Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzaj┬▒cym to┬┐samo┬Â├Ž osoby oraz po┬Âwiadczaj┬▒cym obywatelstwo polskie.

   
  Osoba b├¬d┬▒ca obywatelem polskim i zamieszka┬│a w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowi┬▒zana posiada├Ž dowód osobisty:
  1. od uko├▒czenia 18 roku ┬┐ycia,
  2. od uko├▒czenia 15 roku ┬┐ycia, je┬┐eli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których w┬│adz┬▒ rodzicielsk┬▒ lub opiek┬▒ si├¬ znajduje, albo nie pozostaje pod w┬│adz┬▒ rodzicielsk┬▒ lub opiek┬▒. Od 1 maja 2004 r., na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów, dowód osobisty mo┬┐e by wydawany osobie, która nie uko├▒czy┬│a 13 roku ┬┐ycia.
  3. osoba b├¬d┬▒ca obywatelem polskim ma prawo otrzyma├Ž dowód osobisty od uko├▒czenia 13 roku ┬┐ycia.
  4. na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty mo┬┐e by├Ž wydany osobie, która nie uko├▒czy┬│a 13 roku ┬┐ycia.
  Wymagane dokumenty
  Aby otrzyma├Ž dowód osobisty nale┬┐y z┬│o┬┐y├Ž wniosek o wydanie dowodu osobistego. W za┬│┬▒czeniu wniosek do pobrania w formacie Word   wniosek  UWAGA ! Wniosek drukowa├Ž obustronnie.
   
  Do wniosku za³±cza siê:
  1. dwie aktualne, wyra┬╝ne fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiaj┬▒ce osob├¬ bez nakrycia g┬│owy i okularów z ciemnymi szk┬│ami w taki sposób, aby ukazywa┬│y g┬│ow├¬ w pozycji lewego pó┬│profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego o┬Âwietlenia twarzy,
  2. dowód uiszczenia op┬│aty za wydanie dowodu osobistego w wysoko┬Âci 30 z┬│
  3. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wst┬▒pi┬│y w zwi┬▒zek ma┬│┬┐e├▒ski,
  4. odpis skrócony aktu ma┬│┬┐e├▒stwa wraz z adnotacj┬▒ o aktualnie u┬┐ywanym nazwisku - w przypadku osób, które wst┬▒pi┬│y w zwi┬▒zek ma┬│┬┐e├▒ski,
  5. na ┬┐┬▒danie organu - po┬Âwiadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzaj┬▒cy posiadanie polskiego obywatelstwa, je┬┐eli dane zawarte w dokumentach budz┬▒ w┬▒tpliwo┬Â├Ž co do obywatelstwa osoby.
  Uwaga!
  • do wniosku o wymian├¬ dowodu osobistego, nie za┬│┬▒cza si├¬ odpisów aktu stanu cywilnego, je┬┐eli dane osobowe, zawarte w dowodzie osobistym, nie uleg┬│y zmianie od czasu wydania ostatniego dowodu,
  • nie wymaga si├¬ za┬│┬▒czenia odpisów aktów stanu cywilnego sporz┬▒dzonych w Urz├¬dzie Stanu Cywilnego w K┬│odzku
   

  Miejsce z┬│o┬┐enia dokumentów
   
  Sprawy zwi┬▒zane z wydawaniem dowodów osobistych za┬│atwia si├¬ w Biurze Dowodów Osobistych, ul. Okrzei 8a: pokój nr 315 (II pi├¬tro) - tel. 6474131
   

   
  Op┬│aty administracyjne
   
  Za wydanie dowodu osobistego pobiera si├¬ op┬│at├¬ w wysoko┬Âci 30 z┬│. Op┬│at├¬ nale┬┐y wp┬│aci├Ž w kasie urz├¬du – pokój nr 305 (II pi├¬tro).
  Nie pobiera si├¬ op┬│aty za wydanie dowodu osobistego od osób:
  1. ubiegaj±cych siê o wymianê dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporz±dzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
  2. zobowi┬▒zanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowo┬Âci, nazwy ulicy lub numeru domu,
  3. które utraci┬│y dowód osobisty w wyniku kl├¬sk ┬┐ywio┬│owych,
  4. przebywaj┬▒cych w domach opieki spo┬│ecznej lub korzystaj┬▒cych z pomocy spo┬│ecznej w formie zasi┬│ków sta┬│ych (zasi┬│ek sta┬│y, zasi┬│ek sta┬│y wyrównawczy, renta socjalna),
   uwaga: dokumentem po┬Âwiadczaj┬▒cym uprawnienie do zwolnienia od op┬│aty za wydanie dowodu osobistego, jest za┬Âwiadczenie w┬│a┬Âciwego organu do spraw pomocy spo┬│ecznej o korzystaniu ze sta┬│ych form tej pomocy
  5. ma┬│oletnich przebywaj┬▒cych ca┬│odobowo w placówkach opieku├▒czo-wychowawczych, m┬│odzie┬┐owych o┬Ârodkach wychowawczych oraz w m┬│odzie┬┐owych o┬Ârodkach socjoterapii.

  Termin i sposób za┬│atwienia sprawy
   
  Z┬│o┬┐enie wniosku i odbiór dowodu osobistego, wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Ma┬│oletni sk┬│ada wniosek i odbiera dowód osobisty w obecno┬Âci jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  Dowód osobisty wydaje organ gminy - w miejscu zameldowania na pobyt sta┬│y, a w razie braku takiego miejsca - organ gminy ostatniego miejsca zameldowania na pobyt sta┬│y.
  Urz┬▒d przyjmuje tylko kompletny wniosek. Termin wydania dowodu osobistego - jeden miesi┬▒c.

  Podstawa prawna
   
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno┬Âci i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 87, poz. 960).Rozporz┬▒dzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu post├¬powania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2000 r. Nr 112, poz. 1182 z pó┬╝. zm.) Rozporz┬▒dzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie op┬│aty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1110 z pó┬╝. zm.).

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2003-07-17 (16815 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied