BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • Rozporz┬▒dzenie MSWiA w sprawie BIP

   
  Rozporz±dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 z 5 czerwca 2002 r., poz. 619)

  Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrze┬Ânia 2001 r. o dost├¬pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zarz┬▒dza si├¬, co nast├¬puje:

  Rozdzia┬│ 1

  Przepisy og├│lne

  ┬ž 1. Rozporz┬▒dzenie okre┬Âla:

  1) szczeg├│┬│owe standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, obejmuj┬▒ce:

  a) strukturê strony g³ównej Biuletynu Informacji Publicznej,

  b) standardy struktury stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostêpniaj± informacje publiczne organy w³adzy publicznej oraz inne podmioty wykonuj±ce zadania publiczne, a tak¿e zwi±zki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne,

  2) zakres i tryb przekazywania ministrowi w┬│a┬Âciwemu do spraw administracji publicznej przez organy w┬│adzy publicznej oraz inne podmioty wykonuj┬▒ce zadania publiczne, a tak┬┐e zwi┬▒zki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne, informacji niezb├¬dnych do zamieszczenia na stronie g┬│├│wnej Biuletynu Informacji Publicznej,

  3) standardy zabezpieczania tre┬Âci informacji publicznych udost├¬pnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

  ┬ž 2. U┬┐yte w rozporz┬▒dzeniu okre┬Âlenia oznaczaj┬▒:

  1) ustawa - ustaw├¬ z dnia 6 wrze┬Ânia 2001 r. o dost├¬pie do informacji publicznej,

  2) Biuletyn - Biuletyn Informacji Publicznej,

  3) adres URL - adres wskazuj±cy lokalizacjê strony g³ównej lub podmiotowej strony Biuletynu w sieci teleinformatycznej (adres strony www),

  4) has┬│o dost├¬pu - indywidualne has┬│o b├¬d┬▒ce ci┬▒giem znak├│w literowych, cyfrowych i innych, znane jedynie osobie uprawnionej do dokonywania zmian w tre┬Âci informacji publicznych udost├¬pnianych w Biuletynie,

  5) identyfikator - ci┬▒g znak├│w literowych, cyfrowych i innych jednoznacznie identyfikuj┬▒cy osob├¬ uprawnion┬▒ do dokonywania zmian w tre┬Âci informacji publicznych udost├¬pnianych w Biuletynie,

  6) mechanizmy baz danych - elementy oprogramowania serwera pozwalajace na gromadzenie, porzadkowanie, aktualizowanie i udostêpnianie informacji publicznych w Biuletynie,

  7) menu podmiotowe - wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, zobowi±zanych do udostêpniania informacji publicznych w Biuletynie,

  8) menu przedmiotowe - wykaz grup tematycznych, w które s± zestawione informacje publiczne udostêpniane w Biuletynie, na podstawie ustawy lub ustaw szczególnych,

  9) modu┬│ wyszukuj┬▒cy - element oprogramowania serwera umo┬┐liwiaj┬▒cy znalezienie stron Biuletynu zawieraj┬▒cych wyra┬┐enie poszukiwane przez odwiedzaj┬▒cego Biuletyn,

  10) modu┬│ administracyjny - element oprogramowania serwera umo┬┐liwiaj┬▒cy dost├¬p (po podaniu identyfikatora i has┬│a dost├¬pu) do Biuletynu w celu dokonania niezb├¬dnych zmian w tre┬Âci informacji publicznych udost├¬pnianych w Biuletynie,

  11) modu³ bezpieczeñstwa - programowe lub sprzêtowo-programowe rozwi±zanie techniczne pozwalaj±ce na odseparowanie informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu od sieci Internet, w sposób uniemo¿liwiajacy niekontrolowan± penetracjê lub eksploracjê tych informacji albo ich zniszczenie lub modyfikacjê przez osoby nieuprawnione,

  12) odwiedzaj┬▒cy Biuletyn - osob├¬ poszukuj┬▒c informacji publicznej w Biuletynie,

  13) odwiedziny Biuletynu - wywo┬│anie strony g┬│├│wnej lub podmiotowej strony Biuletynu,

  14) podmiotowe strony Biuletynu - strony Biuletynu, na których udostêpnia siê informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy,

  15) serwer - komputer, w którym s± zgromadzone informacje publiczne udostêpniane w Biuletynie.

  ┬ž 3. Dost├¬p do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest mo┬┐liwy poprzez stron├¬ g┬│├│wna Biuletynu posiadaj┬▒c┬▒ adres URL - www.bip.gov.pl, wed┬│ug menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

  ┬ž 4. Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje si├¬ w postaci baz danych, a ich udost├¬pnianie odbywa si├¬ w oparciu o mechanizmy baz danych.

  ┬ž 5. Informacje publiczne zawarte w Biuletynie udost├¬pnia si├¬ odwiedzaj┬▒cym Biuletyn przez ca┬│┬▒ dob├¬ bez przerwy, z zastrze┬┐eniem ┬ž 22.

  ┬ž 6. Informacje publiczne udost├¬pniane w Biuletynie nie mog┬▒ zawiera├Ž niewyja┬Ânionych skr├│t├│w.

  Rozdzia┬│ 2

  Struktura strony g┬│├│wnej Biuletynu Informacji Publicznej

  ┬ž 7. Stron├¬ g┬│├│wn┬▒ Biuletynu redaguje si├¬ w spos├│b umo┬┐liwiaj┬▒cy modyfikacje menu podmiotowego i przedmiotowego, a tak┬┐e uwzgl├¬dniaj┬▒c technologiczny rozw├│j systemu teleinformatycznego, w kt├│rym dzia┬│a Biuletyn.

  ┬ž 8. 1. Strona g┬│├│wna Biuletynu zawiera:

  1) logo (znak graficzny) Biuletynu,

  2) imiê i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redaguj±cych stronê g³ówn± Biuletynu,

  3) instrukcjê korzystania z Biuletynu,

  4) menu podmiotowe wraz z adresami URL,

  5) menu przedmiotowe,

  6) informacjê o liczbie odwiedzin podmiotowych stron Biuletynu i poszczególnych grup tematycznych w menu przedmiotowym,

  7) rejestr zmian tre┬Âci strony g┬│├│wnej Biuletynu, ze wskazaniem daty, od kt├│rej zmiany te obowi┬▒zuj┬▒,

  8) modu┬│ wyszukuj┬▒cy.

  2. Strona g┬│├│wna Biuletynu nie mo┬┐e zawiera├Ž reklam i innych tre┬Âci o charakterze komercyjnym.

  Rozdzia┬│ 3

  Standardy struktury podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej

  ┬ž 9. 1. Podmiotowe strony Biuletynu s┬▒ tworzone w formie odr├¬bnych stron www.

  2. W przypadku gdy podmiot, o kt├│rym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, posiada w┬│asny internetowy serwis informacyjny, podmiotow┬▒ stron├¬ Biuletynu utworzona przez ten podmiot wydziela si├¬ z tego serwisu, poprzez umieszczenie na stronie g┬│├│wnej serwisu przycisku ekranowego Biuletynu z logo Biuletynu, umo┬┐liwiajacego bezpo┬Âredni dost├¬p do podmiotowej strony Biuletynu.

  ┬ž 10. Podmiotowe strony Biuletynu umieszcza si├¬ na serwerze podmiotu, o kt├│rym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, albo na innym serwerze obs┬│uguj┬▒cym taki podmiot.

  ┬ž 11. Na podmiotowych stronach Biuletynu umieszcza si├¬ przyciski ekranowe umo┬┐liwiaj┬▒ce dost├¬p do strony g┬│├│wnej Biuletynu oraz do strony g┬│├│wnej istniej┬▒cego internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, o kt├│rym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy.

  ┬ž 12. 1. Podmiotowa strona Biuletynu zawiera:

  1) logo (znak graficzny) Biuletynu,

  2) imiê i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redaguj±cych podmiotow± stronê Biuletynu,

  3) instrukcjê korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,

  4) menu przedmiotowe,

  5) informacjê o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,

  6) rejestr zmian tre┬Âci informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od kt├│rej zmiany te obowiazuj┬▒,

  7) informacjê dotycz±c± sposobu dostêpu do informacji publicznych bêd±cych w posiadaniu podmiotu tworz±cego podmiotow± stronê Biuletynu, a nieudostêpnionych w Biuletynie,

  8) modu┬│ wyszukuj┬▒cy.

  2. Podmiotowa strona Biuletynu nie mo┬┐e zawiera├Ž reklam i innych tre┬Âci o charakterze komercyjnym.

  Rozdzia┬│ 4

  Zakres i tryb przekazywania informacji niezbêdnych do zamieszczenia na stronie g³ównej Biuletynu Informacji Publicznej

  ┬ž 13. 1. Podmioty, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, przekazuja ministrowi w┬│a┬Âciwemu do spraw administracji publicznej informacje o adresie URL utworzonej przez siebie podmiotowej strony Biuletynu, o nazwie podmiotu oraz o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu.

  2. Podmioty, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, powiadamiaj┬▒ ministra w┬│a┬Âciwego do spraw administracji publicznej o zmianach w tre┬Âci informacji, kt├│re przekazali w celu zamieszczenia na stronie g┬│├│wnej Biuletynu, oraz o likwidacji podmiotu.

  ┬ž 14. Przekazywanie informacji, o kt├│rych mowa w ┬ž 13 ust. 1, oraz powiadamianie ministra w┬│a┬Âciwego do spraw administracji publicznej o zmianach w tresci tych informacji nast├¬puje w terminie zapewniaj┬▒cym zachowanie zgodno┬Âci tre┬Âci strony g┬│├│wnej i podmiotowych stron Biuletynu, nie p├│┬╝niej ni┬┐ w ci┬▒gu 24 godzin od wprowadzenia tych zmian.

  ┬ž 15. 1. Przekazywanie informacji, o kt├│rych mowa w ┬ž 13, odbywa si├¬ poprzez modu┬│ administracyjny strony g┬│├│wnej Biuletynu lub na adres poczty elektronicznej: redakcja@bip.gov.pl. w spos├│b zapewniaj┬▒cy integralno┬Â├Ž i uwierzytelnienie nadawcy przes┬│anych informacji.

  2. W przypadku braku mo┬┐liwo┬Âci przekazania informacji, o kt├│rych mowa w ┬ž 13, w spos├│b okre┬Âlony w ust. 1, dopuszcza si├¬ przekazywanie tych informacji drog┬▒ pocztow┬▒.

  3. Administrator strony g┬│├│wnej Biuletynu jest obowi┬▒zany potwierdzi├Ž odbi├│r informacji, o kt├│rych mowa w ust. 1 i 2.

  Rozdzia┬│ 5

  Standardy zabezpieczania tre┬Âci informacji publicznych udost├¬pnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

  ┬ž 16. 1. Podmioty, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, wyznaczaja pracownik├│w odpowiedzialnych za:

  1) przekazywanie ministrowi w┬│a┬Âciwemu do spraw administracji publicznej informacji niezb├¬dnych do zamieszczenia na stronie g┬│├│wnej Biuletynu oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w tre┬Âci tych informacji,

  2) dokonywanie zmian tre┬Âci informacji publicznych udost├¬pnianych na podmiotowej stronie Biuletynu.

  2. Pracownicy, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 1, powinni posiada├Ž indywidualny zewn├¬trzny identyfikator oraz zewn├¬trzne has┬│o dost├¬pu do modu┬│u administracyjnego strony g┬│├│wnej Biuletynu, nadane przez administratora tej strony.

  3. Pracownicy, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 2, powinni posiada├Ž indywidualny wewn├¬trzny identyfikator oraz wewn├¬trzne has┬│o dost├¬pu do modu┬│u administracyjnego podmiotowej strony Biuletynu, nadane przez administratora internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, z zastrze┬┐eniem ust. 4.

  4. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, nie posiada w³asnego internetowego serwisu informacyjnego, indywidualny wewnêtrzny identyfikator oraz wewnêtrzne has³o dostêpu do modu³u administracyjnego podmiotowej strony Biuletynu nadaje pracownikom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, administrator podmiotowej strony Biuletynu.

  ┬ž 17. 1. Pracownicy, o kt├│rych mowa w ┬ž 16 ust. 1, prowadz┬▒ dzienniki, w kt├│rych odnotowuj┬▒ zmiany w tre┬Âci informacji publicznych udost├¬pnianych w Biuletynie oraz pr├│by dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.

  2. Administrator strony g┬│├│wnej Biuletynu i administratorzy podmiotowych stron Biuletynu dokonuj┬▒ bie┬┐┬▒cej, nie rzadziej ni┬┐ co 24 godziny, kontroli dziennik├│w, o kt├│rych mowa w ust. 1.

  ┬ž 18. Serwer strony g┬│├│wnej Biuletynu oraz serwery podmiotowych stron Biuletynu ochrania si├¬ przez modu┬│ bezpiecze├▒stwa.

  ┬ž 19. Informacje zgromadzone w bazie danych strony g┬│├│wnej Biuletynu oraz informacje publiczne zgromadzone na podmiotowych stronach Biuletynu kopiuje si├¬ systematycznie na odr├¬bne elektroniczne no┬Âniki informacji, nie rzadziej ni┬┐ raz na dob├¬.

  ┬ž 20. Oprogramowanie serwera strony g┬│├│wnej Biuletynu oraz serwer├│w podmiotowych stron Biuletynu zawiera zabezpieczenia uniemo┬┐liwiaj┬▒ce instalacj├¬ na tych serwerach przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczeg├│lno┬Âci spowalniaj┬▒cego obs┬│ug├¬ Biuletynu lub uniemo┬┐liwiaj┬▒cego tak┬▒ obs┬│ug├¬.

  ┬ž 21. 1. Minister w┬│asciwy do spraw administracji publicznej oraz podmioty, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, s┬▒ zobowi┬▒zane do posiadania serwera zast├¬pczego.

  2. W przypadku awarii serwera strony g┬│├│wnej lub podmiotowej strony Biuletynu serwer, o kt├│rym mowa w ust. 1, przejmuje jego funkcje.

  ┬ž 22. W przypadku awarii serwera podmiotowej strony Biuletynu odwiedzaj┬▒cy podmiotow┬▒ stron├¬ Biuletynu jest informowany o chwilowym zablokowaniu po┬│┬▒cze├▒ z t┬▒ stron┬▒. Czas ten nie mo┬┐e by├Ž d┬│u┬┐szy ni┬┐ 24 godziny.

  Rozdzia┬│ 6

  Przepis ko├▒cowy

  ┬ž 23. Rozporz┬▒dzenie wchodzi w ┬┐ycie po up┬│ywie 14 dni od dnia og┬│oszenia.

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2003-04-06 (2364 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied