BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • W├ôJT GMINY

  4238 G┬úOSÓW NA 6089 otrzyma┬│ Ryszard Niebieszcza├▒ski w wyborach na Wójta Gminy K┬│odzko w kadencji 2002-2006.

  Liczba g┬│osów stanowi┬▒ca ponad po┬│ow├¬ g┬│osów wa┬┐nych wymagana do wyboru wójta w naszej gminie wynosi┬│a 3045. Tak, wi├¬c a┬┐ 69,6 % g┬│osuj┬▒cych popar┬│o dotychczasowego Wójta na kolejne 4 lata.


  Najwa┬┐niejsz┬▒ i najbli┬┐sz┬▒ ludziom komórk┬▒ samorz┬▒du jest Gmina – mówi Wójt Ryszard Niebieszcza├▒ski. To w Gminie s┬▒ rozstrzygane prawie wszystkie sprawy jej mieszka├▒ców i dlatego moja praca b├¬dzie zmierza┬│a w dalszym ci┬▒gu w kierunku rozwoju edukacji dzieci, bezpiecze├▒stwa i zdrowia, rozwoju infrastruktury i ┬Ârodowiska naturalnego, kultury i sportu, ma┬│ych i ┬Ârednich przedsi├¬biorstw, rolnictwa. Jestem do dyspozycji mieszka├▒ców gminy nie tylko w urz├¬dzie, ale równie┬┐ b├¬d├¬ nadal aktywnie obecny w codziennym jej ┬┐yciu. Mo┬┐na mi zadawa├Ž pytania, sugerowa├Ž pewne rozwi┬▒zania pod adresem mailto:mhuzar@interia.pl na naszej stronie internetowej: www.gmina.klodzko.pl Odpowiem z przyjemno┬Âci┬▒ !


  NAJM┬úODSZYM WICEWÓJTEM w historii samorz┬▒du gminnego dla obszaru wsi k┬│odzkiej zosta┬│ 27-letni STANIS┬úAW LONGAWA z Szalejowa Dolnego. Na to stanowisko powo┬│a┬│ Go Wójt Gminy Ryszard Niebieszcza├▒ski w dniu 18 listopada, podczas uroczystej sesji Rady Gminy nowej kadencji.

   

  Pan S.Longawa z wykszta┬│cenia jest mgr prawa, a uko├▒czy┬│ studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello├▒skiego w Krakowie. Jego ┬┐ycie osobiste absorbuje ┬┐ona Iwona i 4-letni synek Przemek. W sytuacjach stresowych odreagowywuje w 100-tu ha gospodarstwie rolnym ojca. Zamierza powróci├Ž do sportu, zw┬│aszcza pi┬│ki siatkowej i wypraw górskich z rodzin┬▒. Jest tzw. molem ksi┬▒┬┐kowym, ale tych przydatnych w pracy zawodowej. Dotychczas by┬│ pracownikiem Bystrzyckiej Fabryki Mebli i zajmowa┬│ si├¬ doradztwem prawnym. Przygotowuje si├¬ do przej├¬cia pod swój nadzór i koordynacj├¬ gminnej o┬Âwiaty i wychowania przedszkolnego, opieki spo┬│ecznej oraz spraw komunalnych.

   

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2003-04-09 (8636 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied