BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • Za┬│o┬┐enia Biuletynu

  Strona g┬│├│wna BIP

  Projekt strony g³ównej BIP jest dostêpny w sieci Internet pod adresem http://www.bip.gov.pl/ i jest posadowiony na serwerze Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych.
  Strona g³ówna Biuletynu Informacji Publicznej bêdzie zawiera³a podstawowe informacje o urzêdach i instytucjach publicznych oraz powi±zania (tzw. "linki") do serwisów poszczególnych podmiotów. Informacje bêd± zorganizowane w uk³adzie podmiotowym i tematycznym.
  Menu podmiotowe jest katalogiem grup podmiotów zobowi±zanych do przestrzegania ustawy o informacji publicznej. Praktycznie strona g³ówna BIP umo¿liwia wywo³anie biuletynów poszczególnych podmiotów: organów w³adzy ustawodawczej, organów administracji rz±dowej, urzêdów administracji samorz±dowej itp.
  Menu tematyczne jest klasyfikacj┬▒ spraw, kt├│re obywatel za┬│atwia w urz├¬dzie: edukacja, zdrowie, pomoc spo┬│eczna, podatki, ┬Ârodowisko itp.
  Ustawa i rozporz┬▒dzenie szczeg├│┬│owo okre┬Âlaj┬▒ zasady dzia┬│ania biuletyn├│w podmiotowych oraz zakres prezentowanych w nich informacji.

  Zakres informacji publikowanych w BIP

  Podmiotowa strona Biuletynu musi zawiera├Ž zgodnie z ┬ž12 rozporz┬▒dzenia Ministra Spraw Wewn├¬trznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej:

  1. logo (znak graficzny) Biuletynu,
  2. imiê i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redaguj±cych podmiotow± stronê Biuletynu,
  3. instrukcjê korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
  4. menu przedmiotowe,
  5. informacjê o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
  6. rejestr zmian tre┬Âci informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od kt├│rej zmiany te obowi┬▒zuj┬▒,
  7. informacjê dotycz±c± sposobu dostêpu do informacji publicznych bêd±cych w posiadaniu podmiotu tworz±cego podmiotow± stronê Biuletynu, a nie udostêpnionych w Biuletynie,
  8. modu┬│ wyszukuj┬▒cy.
  Podmiotowa strona Biuletynu nie mo┬┐e zawiera├Ž reklam
  i innych tre┬Âci o charakterze komercyjnym
  Biuletyny utrzymywane przez podmioty wymienione w ustawie o dost├¬pie do informacji publicznej w art. 4 ust. 1 powinny publikowa├Ž informacje publiczne zgodnie z art. 6 ustawy.
  Strony Biuletynu powinny zawiera├Ž mi├¬dzy innymi
 • opis struktury i zasad dzia┬│ania podmiotu (urz├¬du)
 • informacje o sposobie przyjmowania i za┬│atwiania spraw
 • informacje o osobach sprawuj┬▒cych funkcje i ich kompetencjach
 • okre┬Âlone dane z prowadzonych rejestr├│w i ewidencji, oraz opisy zasad z ich korzystania
 • dane o maj┬▒tku
 • tre┬Âci akt├│w administracyjnych

 • Wymagania techniczne i zasady dzia┬│ania BIP

  System publikowania informacji w Biuletynie musi posiada├Ž szereg mechanizm├│w (narz├¬dzi informatycznych), nie wyst├¬puj┬▒cych w wi├¬kszo┬Âci obecnych serwis├│w internetowych, np. funkcje wyszukuj┬▒ce informacje w serwisie oraz mechanizm budowania archiwum zmian wprowadzonych na poszczeg├│lnych stronach.
  Zgodnie z ┬ž 4 rozporz┬▒dzenia:
  informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje siê w postaci baz danych, a ich udostêpnianie odbywa siê w oparciu o mechanizmy baz danych.
  Przytoczony powy┬┐ej zapis ca┬│kowicie eliminuje serwisy, kt├│re s┬▒ zbiorem tzw. statycznych stron internetowych, w kt├│rych do zmiany zawarto┬Âci potrzebny jest zawsze informatyk.
  Oznacza to r├│wnie┬┐, ┬┐e sprz├¬t komputerowy (serwer) publikuj┬▒cy serwis oparty o bazy danych w standardzie SQL musi posiada├Ž odpowiednio wysokie parametry.
  Dla zapewnienia ci┬▒g┬│o┬Âci publikacji w przypadku awarii, zgodnie z ┬ž 21 rozporz┬▒dzenia podmioty prowadz┬▒ce BIP s┬▒ zobowi┬▒zane do posiadania serwera zast├¬pczego.
  Za stosowaniem wysokiej technologii baz danych SQL przemawia r├│wnie┬┐ perspektywa konieczno┬Âci tworzenia wielu r├│┬┐nych zapis├│w o charakterze administracyjno-porz┬▒dkowym i archiwalnym. M├│wi o tym ┬ž 17 rozporz┬▒dzenia.
  Modu┬│ administratora aplikacji obs┬│uguj┬▒cej BIP powinien realizowa├Ž wiele funkcji narz├¬dziowych. Jednocze┬Ânie konieczne jest zabezpieczenie danych poprzez program oraz rozwi┬▒zania sprz├¬towe (realizuje to tzw. firewall).
  U┬┐ytkownikom biuletynu aplikacja powinna zagwarantowa├Ž wysoki komfort pracy, np. szybkie wyszukiwanie zadanych informacji na stronach biuletynu oraz dost├¬p do historii ka┬┐dej strony. Zgodnie z art. 12 Biuletyn Informacji Publicznej Podmiot udost├¬pniaj┬▒cy informacj├¬ publiczn┬▒ jest obowi┬▒zany zapewni├Ž mo┬┐liwo┬Â├Ž:
  1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
  2) przes┬│ania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany no┬Ânik informacji.

  Zaprezentowali┬Âmy jedynie wybrane wymagania wynikaj┬▒ce z obowi┬▒zuj┬▒cych przepis├│w.
  Szerokie om├│wienie problem├│w mo┬┐na znale┬╝├Ž w materia┬│ach przekazywanych przez nas na seminariach po┬Âwi├¬conych problematyce wdra┬┐ania BIP.

  Wsp├│┬│praca BIP z innym systemami informatycznymi podmiotu

  Z niewielk┬▒ przesad┬▒ mo┬┐na stwierdzi├Ž, ┬┐e nie jest mo┬┐liwe prowadzenie Biuletynu zgodnego z wymogami i zawieraj┬▒cego aktualne informacje oraz dane, bez wsp├│┬│pracy z okre┬Âlonymi aplikacjami tworz┬▒cymi og├│lny system informatyczny podmiotu.
  Organizacja obs┬│ugi Biuletyn na zasadzie, ┬┐e do jego baz danych na bie┬┐┬▒co okre┬Âlone osoby b├¬d┬▒ wprowadza├Ž i aktualizowa├Ž dane, jest przedsi├¬wzi├¬ciem nies┬│ychanie pracoch┬│onnym, a zatem r├│wnie┬┐ bardzo kosztownym.
  Podmiot prowadz┬▒cy Biuletyn powinien w jak najwi├¬kszym stopniu zastosowa├Ž elektroniczne formy rejestracji danych na tych wszystkich stanowiskach, kt├│re b├¬d┬▒ w poszczeg├│lnych etapach wdra┬┐ania ustawy tworzy├Ž zasoby BIP.
  W bardzo wielu przypadkach aplikacja obs┬│uguj┬▒ca BIP b├¬dzie posadowiona na serwerach wyspecjalizowanej firmy ┬Âwiadcz┬▒cej us┬│ugi informatyczno-internetowe gwarantuj┬▒ce odpowiedni poziom zabezpieczenia danych BIP. Oznacza to w praktyce, ┬┐e programy dzia┬│aj┬▒ce w podmiocie powinny w ┬│atwy spos├│b generowa├Ž pliki transmisyjne z danymi do aplikacji obs┬│uguj┬▒cej BIP, a posadowionej w innym lokalu. Aplikacje powinny r├│wnie┬┐ umo┬┐liwia├Ž przesy┬│anie danych w drug┬▒ stron├¬. Wynika to z tego, ┬┐e obywatel b├¬dzie mia┬│ mo┬┐liwo┬Â├Ž przesy┬│ania okre┬Âlonych dokument├│w w formie elektronicznej poprzez Internet. Tego typu dane b├¬d┬▒ zbierane na serwerze publikuj┬▒cym BIP, z kt├│rego zasadne jest ich przesy┬│anie do w┬│a┬Âciwych rejestr├│w spraw i dokument├│w, obs┬│ugiwanych przez programy zainstalowane w podmiocie.
  Wdra┬┐anie takiego systemu organizacji pracy w podmiocie jest procesem d┬│ugotrwa┬│ym i trudnym. Ju┬┐ sam pocz┬▒tek pracy powinien by├Ž dobrze przemy┬Âlany i dostosowany do mo┬┐liwo┬Âci organizacyjnych, personalnych i finansowych ka┬┐dego podmiotu.

  Finansowe warunki realizacji przedsiêwziêcia

  Podmioty utrzymuj┬▒ce Biuletyny Podmiotowe zobowi┬▒zane s┬▒ do zapewnienia aktualno┬Âci i bezpiecze├▒stwa publikowanych zasob├│w informacyjnych. Musz┬▒ zastosowa├Ž rozwi┬▒zania, kt├│re gwarantuj┬▒ spe┬│nienie bardzo wysokich wymaga├▒ funkcjonalnych postawionych przed biuletynem. Biuletyny powinny zawiera├Ž zar├│wno informacje przeznaczone dla ka┬┐dego obywatela, jak r├│wnie┬┐ dla specjalist├│w, maj┬▒cych okre┬Âlone, bardzo konkretne potrzeby.
  Ministerstwo odpowiedzialne za opracowanie i wdro┬┐enie ustawy szacuje, ┬┐e opracowanie stron internetowych Biuletynu Podmiotowego wg wymaga├▒ okre┬Âlonych w ustawie i rozporz┬▒dzeniu b├¬dzie kosztowa├Ž ka┬┐dy z wyznaczonych podmiot├│w oko┬│o 100 000 PLN. Roczne koszty utrzymania systemu s┬▒ szacowane na poziomie nie ni┬┐szym ni┬┐ 20 000 PLN. Dodatkowo koszty wymaganego sprz├¬tu to ok. 15 000 PLN, a koszty jego utrzymania to ok. 2 000 PLN / rok. Podmioty maj┬▒ obowi┬▒zek pokry├Ž te koszty ze swych ┬Ârodk├│w w┬│asnych.
  Powy┬┐sze koszty wynikaj┬▒ i s┬▒ usprawiedliwione konieczno┬Âci┬▒ zastosowania odpowiedniej technologii jak r├│wnie┬┐ wykonania istotnych nak┬│ad├│w pracy i dzia┬│a├▒ organizacyjnych.
  Zmniejszenie koszt├│w
  jest mo┬┐liwe jedynie przez zastosowanie rozwi┬▒za├▒ informatycznych opracowanych i wykorzystywanych przez wiele podmiot├│w.
  W ramach niskiej ceny
  aplikacja obs┬│uguj┬▒ca biuletyn powinna by├Ž wyposa┬┐ona w mechanizmy i funkcje pozwalaj┬▒ce na daleko id┬▒ce mo┬┐liwo┬Âci dostosowywania biuletynu do indywidualnych potrzeb i wymaga├▒ danego podmiotu.
  Cena powinna zagwarantowa├Ž
  integracj├¬ stron biuletynu z pozosta┬│ymi dzia┬│ami serwisu internetowego ka┬┐dego podmiotu. W tym samym interfejsie i przy pomocy tych samych mechanizm├│w powinny by├Ž prowadzone i rozwijane wszystkie strony serwisu i biuletynu.

  Prawne dylematy

  Wdra┬┐anie ustawy jest wyzwaniem postrzeganym nie tylko w wymiarach organizacyjnych, technicznych i finansowych. Daj┬▒ si├¬ zauwa┬┐y├Ž konflikty mi├¬dzy dost├¬pem do informacji publicznej a ochron┬▒ informacji prywatnych i danych osobowych. Trwaj┬▒ dyskusje prowadz┬▒ce do stworzenia precyzyjnej definicji poj├¬cia "informacja publiczna".
  Nale┬┐y okre┬Âli├Ž jakie warunki zachowania standard├│w bezpiecze├▒stwa powinny spe┬│nia├Ž osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych oraz administratorzy zasobami BIP-u. Nie wiadomo, czy obowi┬▒zek podawania informacji o osobie pe┬│ni┬▒cej funkcje publiczne zmusza r├│wnie┬┐ do ujawnienia wysoko┬Âci zarobk├│w takiej osoby. Nale┬┐y rozstrzygn┬▒├Ž, czy do tekstu decyzji o zwolnieniu danej osoby z okre┬Âlonego podatku mo┬┐na lub nale┬┐y r├│wnie┬┐ do┬│┬▒czy├Ž pe┬│ne dane takiej osoby.
  Przytoczone wy┬┐ej przyk┬│ady wskazuj┬▒ na konieczno┬Â├Ž rozwi┬▒zania bardzo wielu problem├│w o charakterze formalno-prawnym, dotycz┬▒cych tworzenia zasob├│w BIP.
  Podmioty odpowiedzialne za prowadzenie Biuletynu powinny uwzgl├¬dni├Ž w swoich przysz┬│ych bud┬┐etach r├│wnie┬┐ zabezpieczenie odpowiednich ┬Ârodk├│w finansowych na szkolenia os├│b zwi┬▒zanych z tworzeniem i prowadzeniem BIP.

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2003-01-19 (2785 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied