BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • Regulamin Gminnego Grantu

  REGULAMIN GMINNEGO GRANTU

  NA DOFINANSOWANIE MA┬úYCH PROJEKT├ôW ┬ŽRODOWISKOWYCH

  NA TERENIE GMINY K£ODZKO

   

   

  1.

  Celem grantu jest stworzenie lokalnej spo┬│eczno┬Âci warunk├│w finansowych do podj├¬cia dzia┬│a├▒ na rzecz swojej miejscowo┬Âci i otoczenia, poznania nowych warto┬Âci, realizacji dzia┬│a├▒ edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych podnosz┬▒cych poziom wiedzy i rozwoju w r├│┬┐nych dziedzinach.

  Efektem b├¬dzie wzrost aktywno┬Âci lokalnej spo┬│eczno┬Âci.

   

  2.

  W ramach gminnego grantu stowarzyszenia lokalne: ko┬│a gospody├▒ wiejskich, ochotnicze stra┬┐e po┬┐arne, kluby i ludowe zespo┬│y sportowe, rady so┬│eckie, towarzystwa, parafie, grupy odnowy wsi, maj┬▒ce siedzib├¬ na terenie gminy K┬│odzko, kt├│rych wniosek zostanie zaakceptowany przez komisj├¬ dzia┬│aj┬▒c┬▒ przy urz├¬dzie w├│jta, mog┬▒ uzyska├Ž dotacj├¬ do wysoko┬Âci 1 000 z┬│otych na dofinansowanie konkretnych projekt├│w, kt├│rych efektem b├¬d┬▒ dzia┬│ania kontynuowane.

   

  3.

  Grant mo┬┐e by├Ž przyznany na nast├¬puj┬▒ce cele:

  • udost├¬pnianie szkolnych lub innych pracowni komputerowych wraz z zapewnieniem podstawowej pomocy w u┬┐ytkowaniu komputer├│w dzieciom, m┬│odzie┬┐y i doros┬│ym podczas ferii zimowych i wakacji, a tak┬┐e w godzinach popo┬│udniowych w trakcie roku szkolnego
  • zakup materia┬│├│w budowlanych niezb├¬dnych do budowy-rozbudowy-remontu-modernizacji ma┬│ych przedsi├¬wzi├¬├Ž, wykonywanych w formie wolontariatu, maj┬▒cych znaczenie dla lokalnej spo┬│eczno┬Âci
  • realizacj├¬ program├│w skierowanych do m┬│odzie┬┐y, a zwi┬▒zanych z ochron┬▒ ┬Ârodowiska, turystyk┬▒, profilaktyk┬▒ i zagro┬┐eniami, informatyzacj┬▒ spo┬│ecze├▒stwa, tworzeniem ┬╝r├│de┬│ dochod├│w, kt├│rych efektem s┬▒ tzw. dzia┬│ania twarde 
  • zakup niezb├¬dnego wyposa┬┐enia do obiekt├│w
  • rozw├│j i promocj├¬ przedsi├¬biorczo┬Âci i rzemios┬│a ludowego. 

   

  4.

  Granty b├¬d┬▒ rozpatrywane do wyczerpania ┬Ârodk├│w. Wyznacza si├¬ limit transzy kwartalnej, kt├│ra wynosi 5 000 z┬│otych. Dofinansowanie projektu z grantu gminnego mo┬┐e wynosi├Ž 25% koszt├│w projektu.

   

  5.

  O dotacje nie mog┬▒ wyst├¬powa├Ž podmioty prowadz┬▒ce dzia┬│alno┬Â├Ž dla zysku.    

   

  6.

  Zainteresowane podmioty mog┬▒ sk┬│ada├Ž wnioski na za┬│┬▒czonym formularzu dost├¬pnym r├│wnie┬┐ na stronach internetowych www.gmina.klodzko.pl – Biuletyn Informacji Publicznej.

  Wniosek stanowi za┬│┬▒cznik nr 1 do nin. regulaminu.

   

  7.

  Propozycje o przyznanie dotacji przygotowuje komisja powo┬│ana przez w├│jta. Komisja przedk┬│ada do zatwierdzenia W├│jtowi Gminy propozycje przyznania grant├│w w poszczeg├│lnych edycjach.

   

  8.

  Wnioski mo┬┐na sk┬│ada├Ž w nast├¬puj┬▒cych terminach:

  - do dnia 28 lutego ka┬┐dego roku na dzia┬│ania organizowane w II kwartale danego roku kalendarzowego

  - do dnia 28 maja ka┬┐dego roku na dzia┬│ania organizowane w III kwartale danego roku kalendarzowego

  - do dnia 28 sierpnia ka┬┐dego roku na dzia┬│ania organizowane w IV kwartale danego roku kalendarzowego

  - do dnia 28 listopada ka┬┐dego roku na dzia┬│ania organizowane w I kwartale danego roku kalendarzowego.

   

  9.

  Komisja b├¬dzie rozpatrywa├Ž wnioski po up┬│ywie termin├│w okre┬Âlonych w punkcie 8.

   

  10.

  Sprawozdanie z wykorzystania dotacji oraz realizacji projektu nale┬┐y sk┬│ada├Ž w terminie 4 tygodni po zako├▒czeniu realizacji projektu.

  Wz├│r sprawozdania stanowi za┬│┬▒cznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

   

  11.

  ┬Žrodki b├¬d┬▒ przekazywane na podstawie um├│w podpisywanych z podmiotami - wed┬│ug wzoru stanowi┬▒cego za┬│┬▒cznik nr 3 do nin. regulaminu. 

   

   

  12.

  Rodzaje koszt├│w, kt├│re mog┬▒ by├Ž finansowane w ramach przyznanej dotacji:

  - us┬│ugi transportowe

  - zakup materia┬│├│w budowlanych, sprz├¬tu meblowego, muzycznego i audiowizualnego, materia┬│├│w do wykonania okre┬Âlonego celu p. stroj├│w artystycznych, r├¬kodzie┬│a ludowego

  - zakup nagr├│d rzeczowych

  - zakup niezbêdnych urz±dzeñ i elementów na trwale wmontowanych na wyposa¿enie nowo powsta³ego obiektu oiska sportowego, placu zabaw dla dzieci, przystanku.

   

   

  13.

  W kosztach rzeczowych projektu nale┬┐y uwzgl├¬dni├Ž wk┬│ad w┬│asny beneficjenta.

   

   

  14.

  Zabezpieczenie finansowe stanowi imienny weksel in blanco.

   

   

  15.

  Projekty, które uzyska³y granty finansowe z innych ¼róde³ nie bêd± rozpatrywane.

   

   

  16.

  Kryteria oceny stanowi┬▒ za┬│┬▒cznik nr 4 do nin. regulaminu. 

   

  Prosimy o dok┬│adne przygotowywanie wniosk├│w i podawanie wszystkich danych.

  Przy┬Âpieszy to tryb rozpatrywania wniosk├│w.

   

   

  Urz┬▒d Gminy

  ulica Okrzei 8a

  57-300 K┬│odzko

  telefon: 746474156

  fax: 746474103

  www.gmina.klodzko.pl

  e-mail:gm-klod@natgate.com.pl

   


  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin grantu

  Wniosek

  Sprawozdanie

  Umowa o dofinansowanie

  Kryteria oceny

   

   

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2004-03-04 (2940 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied