BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KŁODZKO  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Skład Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji Rady Gminy

 • URZĄD GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzędu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • Oświad. majątkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Podatki i opłaty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Budżet
 • Informator Budżetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. KŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obsługi
 • Rejest zmian

 • Regulamin Gminnego Grantu

  REGULAMIN GMINNEGO GRANTU

  NA DOFINANSOWANIE MAŁYCH PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

  NA TERENIE GMINY KŁODZKO

   

   

  1.

  Celem grantu jest stworzenie lokalnej społeczności warunków finansowych do podjęcia działań na rzecz swojej miejscowości i otoczenia, poznania nowych wartości, realizacji działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych podnoszących poziom wiedzy i rozwoju w różnych dziedzinach.

  Efektem będzie wzrost aktywności lokalnej społeczności.

   

  2.

  W ramach gminnego grantu stowarzyszenia lokalne: koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby i ludowe zespoły sportowe, rady sołeckie, towarzystwa, parafie, grupy odnowy wsi, mające siedzibę na terenie gminy Kłodzko, których wniosek zostanie zaakceptowany przez komisję działającą przy urzędzie wójta, mogą uzyskać dotację do wysokości 1 000 złotych na dofinansowanie konkretnych projektów, których efektem będą działania kontynuowane.

   

  3.

  Grant może być przyznany na następujące cele:

  • udostępnianie szkolnych lub innych pracowni komputerowych wraz z zapewnieniem podstawowej pomocy w użytkowaniu komputerów dzieciom, młodzieży i dorosłym podczas ferii zimowych i wakacji, a także w godzinach popołudniowych w trakcie roku szkolnego
  • zakup materiałów budowlanych niezbędnych do budowy-rozbudowy-remontu-modernizacji małych przedsięwzięć, wykonywanych w formie wolontariatu, mających znaczenie dla lokalnej społeczności
  • realizację programów skierowanych do młodzieży, a związanych z ochroną środowiska, turystyką, profilaktyką i zagrożeniami, informatyzacją społeczeństwa, tworzeniem źródeł dochodów, których efektem są tzw. działania twarde 
  • zakup niezbędnego wyposażenia do obiektów
  • rozwój i promocję przedsiębiorczości i rzemiosła ludowego. 

   

  4.

  Granty będą rozpatrywane do wyczerpania środków. Wyznacza się limit transzy kwartalnej, która wynosi 5 000 złotych. Dofinansowanie projektu z grantu gminnego może wynosić 25% kosztów projektu.

   

  5.

  O dotacje nie mogą występować podmioty prowadzące działalność dla zysku.    

   

  6.

  Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski na załączonym formularzu dostępnym również na stronach internetowych www.gmina.klodzko.pl – Biuletyn Informacji Publicznej.

  Wniosek stanowi załącznik nr 1 do nin. regulaminu.

   

  7.

  Propozycje o przyznanie dotacji przygotowuje komisja powołana przez wójta. Komisja przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy propozycje przyznania grantów w poszczególnych edycjach.

   

  8.

  Wnioski można składać w następujących terminach:

  - do dnia 28 lutego każdego roku na działania organizowane w II kwartale danego roku kalendarzowego

  - do dnia 28 maja każdego roku na działania organizowane w III kwartale danego roku kalendarzowego

  - do dnia 28 sierpnia każdego roku na działania organizowane w IV kwartale danego roku kalendarzowego

  - do dnia 28 listopada każdego roku na działania organizowane w I kwartale danego roku kalendarzowego.

   

  9.

  Komisja będzie rozpatrywać wnioski po upływie terminów określonych w punkcie 8.

   

  10.

  Sprawozdanie z wykorzystania dotacji oraz realizacji projektu należy składać w terminie 4 tygodni po zakończeniu realizacji projektu.

  Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

   

  11.

  Środki będą przekazywane na podstawie umów podpisywanych z podmiotami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do nin. regulaminu. 

   

   

  12.

  Rodzaje kosztów, które mogą być finansowane w ramach przyznanej dotacji:

  - usługi transportowe

  - zakup materiałów budowlanych, sprzętu meblowego, muzycznego i audiowizualnego, materiałów do wykonania określonego celu p. strojów artystycznych, rękodzieła ludowego

  - zakup nagród rzeczowych

  - zakup niezbędnych urządzeń i elementów na trwale wmontowanych na wyposażenie nowo powstałego obiektu oiska sportowego, placu zabaw dla dzieci, przystanku.

   

   

  13.

  W kosztach rzeczowych projektu należy uwzględnić wkład własny beneficjenta.

   

   

  14.

  Zabezpieczenie finansowe stanowi imienny weksel in blanco.

   

   

  15.

  Projekty, które uzyskały granty finansowe z innych źródeł nie będą rozpatrywane.

   

   

  16.

  Kryteria oceny stanowią załącznik nr 4 do nin. regulaminu. 

   

  Prosimy o dokładne przygotowywanie wniosków i podawanie wszystkich danych.

  Przyśpieszy to tryb rozpatrywania wniosków.

   

   

  Urząd Gminy

  ulica Okrzei 8a

  57-300 Kłodzko

  telefon: 746474156

  fax: 746474103

  www.gmina.klodzko.pl

  e-mail:gm-klod@natgate.com.pl

   


  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin grantu

  Wniosek

  Sprawozdanie

  Umowa o dofinansowanie

  Kryteria oceny

   

   

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-03-04 (2649 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied