BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KŁODZKO  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Skład Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji Rady Gminy

 • URZĄD GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzędu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • Oświad. majątkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Podatki i opłaty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Budżet
 • Informator Budżetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. KŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obsługi
 • Rejest zmian

 • PODATKI I OPŁATY


  Wysokość stawek podatku od środków transportu na rok 2009


  Wyskość stawek podatku od nieruchomości na rok 2009  Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

  Wysokość stawek podatku od środków transportu na rok 2008


  Wysokość stawek opłaty od posiadania psów na rok 2008
  Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2007
  Wysokość stawek podatku od środków transportu na rok 2007


  Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych za rok 2007
   

   


    

  UCHWAŁA Nr 278/IV/2005
  RADY  GMINY  KŁODZKO
  z dnia  22 listopada 2005 roku
                                      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  w sprawie określenia  wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
   oraz załączników.

                                

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U.. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 :  z 2002 r. Nr 23 , poz.  220, Nr 62, poz. 558, Nr  113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806: z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 i Nr  162, poz. 1568: z 2004 r. Nr  102, poz.  1055 i Nr 116, poz. 1203/ w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  / Dz. U. z 2002 r. Nr 9. poz. 84 i Nr 200, poz. 1683: z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966: z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96 , poz. 959 i Nr 123, poz. 1291/ , art. 6a ust.  11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 : z 1994 r. Nr 1,  poz. 3 : z 1996 r. Nr 91, poz. 409 : z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 : z 1998 r. Nr 108, poz. 681 : z 2001r. Nr 81 , poz. 875 : z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 : z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568  / oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października  2002 r. o podatku leśnym / Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216 , poz. 1826: z 2005 r.  Nr  164 , poz. 1365 /  uchwala się , co następuje :

   

   

  § 1

   

  Wprowadza się wzory informacji , deklaracji oraz załączników do stosowania na terenie Gminy Kłodzko ustalone niżej wymienionymi załącznikami do uchwały :

   

  Załącznik nr 1  -  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości


  Załącznik nr 2  -  Deklaracja na podatek od nieruchomości

   
  Załącznik nr 3  do deklaracji i informacji :

  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

   

  Załącznik nr 4 do deklaracji i informacji :

  Dane o nieruchomościach

   

  Załącznik nr 5 – Informacja w sprawie podatku rolnego


  Załącznik nr 6 – Deklaracja na podatek rolny

   

  Załącznik nr 7 do deklaracji i informacji :

  Dane o nieruchomościach rolnych

   

  Załącznik nr 8 do deklaracji i informacji :

  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

   

  Załącznik nr 9 – Deklaracja na podatek leśny


  Załącznik nr 10 – Informacja w sprawie podatku leśnego

   

  Załącznik nr 11 do deklaracji i informacji :

  Dane o nieruchomościach leśnych

   

  Załącznik nr 12 do deklaracji i informacji :

  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

   

   

  §  2

   

  Traci moc uchwała nr 220/IV/2005 Rady Gminy Kłodzko z dnia 23 marca 2005 roku.

   

  §  3

   

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko

   

  §  4

   

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  Podatki i opłaty można wpłacać na rachunek

   

  Urząd Gminy 
  ul. Okrzei 8a 
  57-300 Kłodzko

   w Banku Spółdzielczym w Kłodzku na konto nr
  49 9523 0001 0000 2264 2000 0009

    

             

   

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-04-09 (11484 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied