BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA K£ODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G¬≥√≥wna
 • Pole√¶ ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk¬≥ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa¬≥y
 • Protoko¬≥y z sesji Rady Gminy

 • URZ¬°D GMINY
 • W√≥jt Gminy
 • Struktura Urz√™du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O¬∂wiad. maj¬Ītkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa¬≥y Rady Gminy
 • Zarz¬Īdzenia W√≥jta Gminy
 • Podatki i op¬≥aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud¬Ņet
 • Informator Bud¬Ņetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K¬£ODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs¬≥ugi
 • Rejest zmian

 • PODATKI I OP¬£ATY


  Wysoko¬∂√¶ stawek podatku od ¬∂rodków transportu na rok 2009


  Wysko¶æ stawek podatku od nieruchomo¶ci na rok 2009  Wysoko¶æ stawek podatku od nieruchomo¶ci na rok 2008

  Wysoko¬∂√¶ stawek podatku od ¬∂rodków transportu na rok 2008


  Wysoko¬∂√¶ stawek op¬≥aty od posiadania psów na rok 2008
  Wysoko¶æ stawek podatku od nieruchomo¶ci na rok 2007
  Wysoko¬∂√¶ stawek podatku od ¬∂rodków transportu na rok 2007


  Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych za rok 2007
   

   


    

  UCHWA£A Nr 278/IV/2005
  RADY  GMINY  K¬£ODZKO
  z dnia  22 listopada 2005 roku
                                      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  w sprawie okre¬∂lenia  wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
   oraz za¬≥¬Īczników.

                                

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¬Īdzie gminnym  / Dz. U.. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 :  z 2002 r. Nr 23 , poz.  220, Nr 62, poz. 558, Nr  113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806: z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 i Nr  162, poz. 1568: z 2004 r. Nr  102, poz.  1055 i Nr 116, poz. 1203/ w zwi¬Īzku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op¬≥atach lokalnych  / Dz. U. z 2002 r. Nr 9. poz. 84 i Nr 200, poz. 1683: z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966: z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96 , poz. 959 i Nr 123, poz. 1291/ , art. 6a ust.  11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 : z 1994 r. Nr 1,  poz. 3 : z 1996 r. Nr 91, poz. 409 : z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 : z 1998 r. Nr 108, poz. 681 : z 2001r. Nr 81 , poz. 875 : z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 : z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568  / oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pa¬ľdziernika  2002 r. o podatku le¬∂nym / Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216 , poz. 1826: z 2005 r.  Nr  164 , poz. 1365 /  uchwala si√™ , co nast√™puje :

   

   

  § 1

   

  Wprowadza si√™ wzory informacji , deklaracji oraz za¬≥¬Īczników do stosowania na terenie Gminy K¬≥odzko ustalone ni¬Ņej wymienionymi za¬≥¬Īcznikami do uchwa¬≥y :

   

  Za¬≥¬Īcznik nr 1  -  Informacja w sprawie podatku od nieruchomo¬∂ci


  Za¬≥¬Īcznik nr 2  -  Deklaracja na podatek od nieruchomo¬∂ci

   
  Za¬≥¬Īcznik nr 3  do deklaracji i informacji :

  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomo¶ci

   

  Za¬≥¬Īcznik nr 4 do deklaracji i informacji :

  Dane o nieruchomo¶ciach

   

  Za¬≥¬Īcznik nr 5 – Informacja w sprawie podatku rolnego


  Za¬≥¬Īcznik nr 6 – Deklaracja na podatek rolny

   

  Za¬≥¬Īcznik nr 7 do deklaracji i informacji :

  Dane o nieruchomo¶ciach rolnych

   

  Za¬≥¬Īcznik nr 8 do deklaracji i informacji :

  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

   

  Za¬≥¬Īcznik nr 9 – Deklaracja na podatek le¬∂ny


  Za¬≥¬Īcznik nr 10 – Informacja w sprawie podatku le¬∂nego

   

  Za¬≥¬Īcznik nr 11 do deklaracji i informacji :

  Dane o nieruchomo¶ciach le¶nych

   

  Za¬≥¬Īcznik nr 12 do deklaracji i informacji :

  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku le¶nym

   

   

  §  2

   

  Traci moc uchwa³a nr 220/IV/2005 Rady Gminy K³odzko z dnia 23 marca 2005 roku.

   

  §  3

   

  Wykonanie uchwa¬≥y powierza si√™ Wójtowi Gminy K¬≥odzko

   

  §  4

   

  Uchwa¬≥a wchodzi w ¬Ņycie po up¬≥ywie 14 dni od dnia og¬≥oszenia w Dzienniku Urz√™dowym Województwa Dolno¬∂l¬Īskiego.


   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  Podatki i op¬≥aty mo¬Ņna wp¬≥aca√¶ na rachunek

   

  Urz¬Īd Gminy 
  ul. Okrzei 8a 
  57-300 K³odzko

   w Banku Spó¬≥dzielczym w K¬≥odzku na konto nr
  49 9523 0001 0000 2264 2000 0009

    

             

   

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeŅone.

  Opublikowane: 2003-04-09 (12262 ods≥on)

  [ Wrůś ]
  Content ©

  Access Denied