BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • Terminy realizacji

  Ustawa o dost├¬pie do informacji publicznej wesz┬│a w ┬┐ycie z dniem 01.01.2002 roku (art. 26). Rozporz┬▒dzenie Ministra Spraw Wewn├¬trznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej wesz┬│o w ┬┐ycie 20.06.2002 roku i praktycznie wyja┬Ânia wszelkie problemy techniczne oraz organizacyjne dotycz┬▒ce realizacji BIP. Przepisy zak┬│adaj┬▒ trzy etapy w procesie budowy Biuletynu.
  Wi├¬kszo┬Â├Ž informacji wymienionych w art. 6 ustawy nale┬┐y praktycznie publikowa├Ž ju┬┐ dzisiaj, a ich skompletowanie zako├▒czy├Ž nie p├│┬╝niej ni┬┐ w terminie 18 miesi├¬cy od dnia wej┬Âcia w ┬┐ycie ustawy (01.01.2002r.). Pierwszy etap jest prawdopodobnie dla wi├¬kszo┬Âci podmiot├│w obci┬▒┬┐ony najwi├¬ksz┬▒ pracoch┬│onno┬Âci┬▒, wynikaj┬▒c┬▒ z konieczno┬Âci zebrania i opracowania bardzo szerokiego zakresu informacji i danych. Drugi etap - najtrudniejszy technicznie pod wzgl├¬dem informatycznym - nale┬┐y zako├▒czy├Ž w terminie 24 miesi├¬cy, a ostatni po 36 miesi┬▒cach.

  I etap - do 1 lipca 2003 roku
  Biuletyn powinien zawiera├Ž i udost├¬pnia├Ž

  • dane podmiotu i informacje dotycz┬▒ce:
   • statusu prawnego lub formy prawnej podmiotu,
   • organizacji oraz przedmiotu dzia┬│alno┬Âci i kompetencji podmiotu,
   • organ├│w podmiotu i osobach sprawuj┬▒cych w nich funkcje oraz ich kompetencjach,
   • strukturze w┬│asno┬Âciowej podmiotu,
   • maj┬▒tku, kt├│rym dysponuje,
  • informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu, w tym o:
   • trybie dzia┬│ania w┬│adz i ich jednostek organizacyjnych,
   • trybie dzia┬│ania w zakresie wykonywania zada├▒ publicznych,
   • dzia┬│alno┬Âci w ramach gospodarki bud┬┐etowej i pozabud┬┐etowej,
   • sposobach stanowienia akt├│w publicznoprawnych,
   • sposobach przyjmowania i za┬│atwiania spraw,
   • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udost├¬pniania danych w nich zawartych.
  II etap - do 31 grudnia 2003 roku
  Biuletyn powinien zawiera├Ž i udost├¬pnia├Ž

  • informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejno┬Âci ich za┬│atwiania lub rozstrzygania,
  • dane publiczne, w tym:
   • tre┬Â├Ž i posta├Ž dokument├│w urz├¬dowych,
   • stanowiska w sprawach publicznych oraz tre┬Â├Ž innych wyst┬▒pie├▒,
   • informacje o stanie samorz┬▒d├│w i ich jednostek organizacyjnych.
  III etap - do 31 grudnia 2004 roku
  Biuletyn powinien zawiera├Ž i udost├¬pnia├Ž informacje o maj┬▒tku publicznym  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2003-01-19 (2256 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied