BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • OFERTA INWESTYCYJNA

  DZIA£KI BUDOWLANE, US£UGOWE I PRZEMYS£OWE

  WERSJA POLSKA

  CHARAKTERYSTYKA GMINY K£ODZKO DLA POTRZEB KAMPANII INWESTYCYJNEJ


  1. Nazwa Gminy: GMINA K┬úODZKO

  2. Po┬│o┬┐enie: w centrum Kotliny K┬│odzkiej na pograniczu Sudetów Wschodnich
  i ┬Žrodkowych w po┬│udniowo-wschodniej cz├¬┬Âci Dolnego ┬Žl┬▒ska. Otacza pier┬Âcieniem
  miasto K┬│odzko. Gmina K┬│odzko to 35 malowniczych, górskich i podgórskich
  wsi o bardzo bogatej historii. Biegn± têdy wa¿ne ci±gi komunikacyjne ³±cz±ce po³udnie
  z pó┬│noc┬▒ Europy.

  3. Powierzchnia: 252 km2

  4. Ludno┬Â├Ž: 17 529 osób zameldowanie na pobyt sta┬│y, w tym:
  - przedprodukcyjni 3 924, kobiety i mê¿czy¼ni w wieku 0-17 lat
  - produkcyjni 10 848, mê¿czy¼ni w wieku 18-64 lat 5 733, kobiety w wieku 18-59 lat
  5 115
  - poprodukcyjni 2 757, mê¿czy¼ni w wieku 65 lat i wiêcej 832, kobiety w wieku 60 lat
  i wiêcej 1 925.

  5. Charakterystyka gospodarcza: wiod┬▒c┬▒ funkcj┬▒ jest rolnictwo, uzupe┬│niaj┬▒c┬▒ turystyka
  i przemys┬│. Dominuj┬▒ce dzia┬│alno┬Âci: handel i us┬│ugi, produkcja materia┬│ów
  budowlanych, wydobycie kruszyw i kamienia, piekarnictwo, konstrukcje stalowe,
  szycie odzie┬┐y, produkcja artyku┬│ów chemicznych i styropianu.
  Ogólna liczba podmiotów gospodarczych – 2200.
  Stan bezrobocia – 2 502, w tym kobiet 1 233, m├¬┬┐czyzn 1 269.
  Liczba gospodarstw rolnych – 1 600, ┬Ârednia powierzchnia indywidualnego
  gospodarstwa rolnego wynosi 8.5 ha.
  Gmina posiada bogate zasoby mineralne, opracowan± ofertê inwestycyjn±.

  6. Wykorzystanie ┬Ârodków przedakcesyjnych:

  Odbudowa po powodzi, zrealizowano 65 projektów w latach 1997-1999, linia
  bud┬┐etowa PHARE „ODBUDOWA”, kwota 1 370 000 EURO

  Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ┬Âcieków – I etap, linia bud┬┐etowa Program
  SAPARD, kwota 303 050 EURO

  Budowa drogi gminnej w miejscowo┬Âci ┬Žwi├¬cko, linia bud┬┐etowa Program
  SAPARD, kwota 31 577 EURO

  I Euroregionalny Polsko-Czeski Sp┬│yw Kajakowy „Wiosenne Wody Ziemi
  K┬│odzkiej, linia bud┬┐etowa Program Wspó┬│pracy Przygranicznej PHARE, kwota
  4 504 EURO

  6. Dobre strony Gminy: po┬│o┬┐enie w centralnym punkcie Kotliny K┬│odzkiej, du┬┐e nak┬│ady na infrastruktur├¬ w ostatnich latach, system preferencji wspieraj┬▒cych rozwój przedsi├¬biorczo┬Âci, po┬│o┬┐enie gminy wokó┬│ miasta K┬│odzka, po┬│o┬┐enie g┬│ównych szlaków komunikacyjnych na terenie gminy, walory przyrodniczo-krajobrazowe, wysoki poziom stelefonizowania gminy, dobrze rozwini├¬ta sie├Ž dróg, du┬┐e zasoby ludzi w wieku produkcyjnym, bogate zasoby surowców naturalnych, po┬│o┬┐enie gminy
  w strefie pogranicza polsko-czeskiego, powierzchnia przeci├¬tnego indywidualnego gospodarstwa rolnego wy┬┐sza od ┬Âredniej krajowej, tradycje ┬│┬▒czenia dzia┬│alno┬Âci rolniczej z prac┬▒ poza rolnictwem, dost├¬pno┬Â├Ž komunikacyjna, po┬│o┬┐enie gminy
  w s┬▒siedztwie o┬Ârodków uzdrowiskowych, bogactwo obszarów dla potencjalnych inwestorów, wzrost zainteresowania mieszka├▒ców wsi prowadzeniem dzia┬│alno┬Âci agroturystycznej, g├¬sta sie├Ž placówek kultury, brak przemys┬│u ci├¬┬┐kiego dla ┬Ârodowiska, rozwijaj┬▒ca si├¬ infrastruktura techniczna, aktywno┬Â├Ž pracowników samorz┬▒dowych.

  7. S┬│abe strony gminy: ma┬│e zainteresowanie kapita┬│u zewn├¬trznego inwestycjami na terenie gminy, du┬┐y udzia┬│ ludno┬Âci utrzymuj┬▒cej si├¬ z rolnictwa, wysokie bezrobocie, podgórski
  i gminny charakter gminy, niewystarczaj┬▒co rozwini├¬ta infrastruktura techniczna, s┬│abe wykszta┬│cenie mieszka├▒ców gminy, brak gminnego wysypiska ┬Âmieci, pó┬╝niejszy
  w porównaniu z terenami nizinnymi termin rozpocz├¬cia okresu wegetacyjnego, s┬│abe zagospodarowanie turystyczne, niski standard dost├¬pnych us┬│ug turystycznych, niska ┬Âwiadomo┬Â├Ž ekologiczna cz├¬┬Âci mieszka├▒ców gminy, monokultury le┬Âne, znaczna cz├¬┬Â├Ž zabudowa├▒ mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowana na terenach zalewowych, zanieczyszczenia transgraniczne.

  WERSJA ANGIELSKA

  THE CHARACTERIZATION OF KLODZKO COMMUNE FOR THE INVESTMENT CAMPAIGN

  1.The name of the commune: KLODZKO COMMUNE

  2.Location: in the centre of Klodzko Valley, on the border of East and Central Sudety Mountains in the south – the eastern part of Lower Silesia. It surrounds Klodzko the town. Klodzko District has got 35 picturesque, mountain and foot - hill villages with a very rich history and very important arteries of traffic linking the south of Europe with the north.

  3.Area: 252 km2

  4.Population: 17 529 people, including:
  - 3 924, women and men age 0-17
  - employable 10 848, 5 733 men 18-64 year old, women 18-59 year old   5 115
  - retired 2 757, men 65+ 832, women 60+ 1 925.

  5.Economic characterization: agriculture is the leading branch, tourism and industry supplementary.
  Predominant activities: trade and services, building materials production, ores and stones output, baking, steel construction, clothes sewing, production of chemical materials and polystyrene.
  General number of economic subjects – 2 200.
  State of unemployment – 2 502, including 1 233 of women and 1 269 men. The number of farms – 1 600, the average area of individual farm – 8.5 ha. The commune has got huge mineral resources and prepared investing offer.

  6.Using preaccessional funds:
  Restoration after the flood. 65 projects were completed during the years 1997 – 1999, budget PHARE ‘ODBUDOWA’, 1 379 000 EURO.
  Building of adjoining cottage sewage farm – 1st stage, budget of SAPARD Programme, the amount of money –  303 050 EURO.
  Building a road in Swiecko, budget of SAPARD Programme, the 31 577 EURO
  1st Euroregional Polish – Czech Canoeing Rally ‘Spring Water of
  Klodzko Land’, budget of Boarder Cooperation Programme PHARE, 4 504 EURO.

  7.District amenities: located in the central part of Klodzko Valley, big infrastructure expenditure during recent years, system of preference supporting the initiative development, location of Klodzko, main arteries of traffic are situated on the premises of the commune, natural and landscape value, high level of telephone access, route system well developed, large number of employable people, rich amount of natural sources, location of the Polish – Czech area, the border area, the area of an average individual farm is bigger than the national average, tradition agricultural activity combined with non – agricultural, availability of communication, location of the commune next to health facilities, great number of areas for  potential investors, increase of the villages inhabitants interest of managing agrotouristic activity, many institutions, the lack of heavy industry, growing technical infrastructure, activity of municipal officials.

  8.Commune disadvantages: small interest of the outer capital to invest in the commune area, great participation of the people surviving from the agriculture, high level of unemployment, mountain –foot character of the district, technical structure not enough developed, poor education level of the commune inhabitants, the lack of communal rubbish dump, late (comparing with low – lying areas) term of vegetation season, poor touristic management, low standard of approachable touristic service, low ecological awareness of the local inhabitants, significant number of housing and farm buildings  situated in fen areas, transborder pollution.

  WERSJA NIEMIECKA

  BESCHREIBUNG DER GEMEINDE GLATZ
  FÜR DIE INVESTITIONSKAMPAGNE


  1. Gemeindename: Gemeinde Glatz

  2. Lage:
  Die Gemeinde Glatz liegt mitten im Glatzer Kessel im süd-östlichen Teil von Niederschlesien, an der Grenze der Ost- und Mittelsudeten. Diese umrahmen ringförmig die Stadt Glatz. Die Gemeinde Glatz besteht aus 35 malerischen Bergdörfern, die eine sehr reiche Geschichte haben. Es laufen daher wichtige Verkehrswege durch das Gemeindegebiet welche Süd– und Nordeuropa verbinden.

  3. Fläche: 252 km2

  4. Bevölkerung:
  17 529 Personen mit ständigem Wohnsitz gemeldet, davon:
  • noch nicht Erwerbstätige: 3 924, männlich und weiblich zwischen 0 und 17 Jahren
  • Erwerbstätige: 10 848, davon 5 733 Männer im Alter von 18 bis 64 Jahren,
        5 115 Frauen im Alter von 18 bis 59 Jahren
  • nicht mehr Erwerbstätige: 2 757, davon 832 Männer im Alter von 65 Jahren und älter,
  1 925 Frauen im Alter von 60 und älter.

  5. Wirtschaftliche Charakteristik:
  Führende Funktion hat die Landwirtschaft, Touristik und Industrie wirken ergänzend.
  Die vorherrschenden Tätigkeiten:
  Handel und Dienstleistungen, Produktion von Baustoffen, Förderung von Steinen und Schottergruben,            
  Erstellung von Stahl-Konstruktionen, Bäckereien, Kleidermacher, Produktion von chemischen Artikeln und Isolationsstoff, insgesamt sind es 2 200 Wirtschaftsbetriebe. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe beträgt 1 600. Die Durchschnittsfläche eines einzelnen Bauernhofes beträgt 8,5 ha.
  Die Gemeinde besitzt reiche Mineralstofflagerstätten und bietet ausgearbeitete Investitionsmöglichkeiten an.
  Arbeitslos sind 2 502 Personen, davon 1 233 Frauen und 1 269 Männer.

  6. Verwendung der bereitgestellten Mittel
  Wiederaufbau nach der  Überschwemmung: Von 1997-1999 sind 65 Projekte realisiert worden.
  Budget Programm PHARE  "Wiederaufbau", Betrag 1 370 000 Euro.

  Errichtung von Kläranlagen für landwirtschaftliche Betriebe, erster Abschnitt,
  Budget Programm SAPARD, Betrag 303 050 Euro.

  Bau eines Gemeindeweges in der Ortschaft ┬Žwi├¬cko,
  Budget Programm SAPARD, Betrag 31 577 Euro.

  1. Euroregionaler Polnisch-Tschechischer Kanuslalom, Frühlingswässer der Glatzer Erde, Budget Programm PHARE,  grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Betrag: 4 504 Euro.

  7. Stärken der Gemeinde:
  • zentrale Lage im Glatzer Kessel,
  • große Aufwändungen für die Infrastruktur in den letzten Jahren,
  • das Begünstigungssystem, das die Entwicklung des Unternehmungsgeistes unterstützt,
  • Lage der zugehörigen Dörfer um die Stadt Glatz,
  • Lage der Hauptverkehrswege auf dem Gemeindegebiet,
  • Natur – landschaftliche Vorzüge,
  • gut ausgebautes Telefonnetz,
  • gut entwickeltes Wegenetz,
  • große Zahl von Menschen im produktiven Alter,
  • reiche Mineralstoffvorkommen
  • Lage der Gemeinde an der polnisch-tschechischen Grenze,
  • Fläche eines durchschnittlichen Bauernhofs höher als der Landesmittelwert,
  • traditionelle Verbindungen von landwirtschaftlichen Tätigkeiten und nicht landwirtschaftlichen Arbeiten,
  • Zugang zum öffentlichen Verkehrssystem,
  • Lage der Gemeinde in der Nachbarschaft von Kurorten,
  • Reich an Gebieten für potentielle Investoren,
  • Zuwachs des Interesses der Einwohner an der Ausübung agrartouristischer Tätigkeiten,
  • viele Kultureinrichtungen,
  • keine Schwerindustrie vorhanden (daher gute Umweltbedingungen),
  • wachsende technische Infrastruktur,
  • Aktivität der Kommunalbeamten

  8. Schwächen der Gemeinde:
  • geringes Interesse von Investitionen von außen auf dem Gemeindegebiet,
  • großer Anteil der Bevölkerung, die sich von der Landwirtschaft ernährt,
  • hohe Arbeitslosigkeit,
  • Bergbauern-Charakter der Gemeinde,
  • ungenügend entwickelte technische Struktur,
  • niedrige Ausbildung der Einwohner,
  • mangelnde Abfallbewirtschaftung
  • späterer Beginn der Vegetation im Vergleich mit den niedriger gelegenen Gebieten,
  • schwache Tourismuswirtschaft, niedriger Standard der touristischen Leistungen,
  • niedriges ökologisches Bewusstsein der Gemeindebewohner,
  • Wald-Monokulturen,
  • zahlreiche  Wohn – und Wirtschaftsbauten auf Überschwemmungsgebiet,
  • erhöhte Umweltverschmutzungen.

   

  DZIA£KI BUDOWLANE

  DROSZKÓW: powierzchnia 3000 m2, dzia┬│ka nr 62/1, nr KW 63221 w┬│a┬Âciciel Gmina K┬│odzko, sprzeda┬┐ w formie przetargu, teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej, dogodne po┬│┬▒czenie - komunikacja PKS, po┬│o┬┐enie w rejonie istniej┬▒cej zabudowy mieszkaniowej i terenów rolnych oraz Otilinie ┬Žnie┬┐nickiego Parku Krajobrazowego, dojazd drog┬▒ asfaltow┬▒.
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda – uj├¬cie ze studni, kanalizacja- indywidualne oczyszczalnie ┬Âcieków, co – indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa warto┬Â├Ž ok. 36.000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

   

  Droszków w Otulinie ┬Žnie┬┐nickiego Parku Krajobrazowego

  STARY WIELIS┬úAW: powierzchnia 6000 m2, 800 m2, dzia┬│ki nr 442 i 441, nr KW 70101, 70100, w┬│a┬Âciciel Gmina K┬│odzko, sprzeda┬┐ w formie przetargu, teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej, dogodne po┬│┬▒czenie – komunikacja PKS, atrakcyjne po┬│o┬┐enie
  w s┬▒siedztwie Mi├¬dzynarodowego Sanktuarium Maryjnego, w rejonie istniej┬▒cej zabudowy, dojazd drog┬▒ gruntow┬▒, s┬▒siaduj┬▒cy teren wyposa┬┐ony w urz┬▒dzenia infrastruktury technicznej. Uzbrojenie: energia elektryczna, wodoci┬▒g gminny, kanalizacja- indywidualne oczyszczalnie ┬Âcieków, co – indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa warto┬Â├Ž ok. 130.000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

  STARY WIELIS┬úAW: powierzchnia 1700 m2, dzia┬│ka nr 747/2, nr KW 69816, w┬│a┬Âciciel Gmina K┬│odzko, sprzeda┬┐ w formie przetargu, teren przeznaczony na cele budownictwa mieszkaniowego, dogodne po┬│┬▒czenie – komunikacja PKS, atrakcyjne po┬│o┬┐enie
  w s┬▒siedztwie Mi├¬dzynarodowego Sanktuarium Maryjnego, dzia┬│ka po┬│o┬┐ona w otoczeniu terenów rolnych i zabudowy mieszkaniowej, teren równy i nas┬│oneczniony, do dzia┬│ki dojazd drog┬▒ gruntow┬▒.
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda – wodoci┬▒g gminny, kanalizacja – indywidualne oczyszczalnie ┬Âcieków, co- indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa warto┬Â├Ž ok. 35.000 PLN. Kontakt: 074/6474140.


  Stary Wielis³aw na tle Miêdzynarodowego Sanktuarium Maryjnego

  O┬úDRZYCHOWICE K┬úODZKIE: powierzchnia 1052 m2, dzia┬│ka nr 680/1, w┬│a┬Âciciel Gmina K┬│odzko, sprzeda┬┐ w formie przetargu, teren przeznaczony na cele budownictwa mieszkaniowego, dogodny dojazd ┬Ârodkami komunikacji PKS, PKP na trasie K┬│odzko – L┬▒dek Zdrój, miejscowo┬Â├Ž o charakterze ma┬│omiasteczkowym, dzia┬│ka po┬│o┬┐ona w rejonie istniej┬▒cej zabudowy mieszkaniowej. 
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja, co- indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa warto┬Â├Ž ok. 25 000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

   

  O£DRZYCHOWICE K£ODZKIE: ulica K³odzka, nr 55a, 55b, powierzchnia 543 m2,
  918 m2, dzia┬│ka nr 783/9, 783/10 nr KW 59106, 59105, w┬│a┬Âciciel Gmina K┬│odzko, sprzeda┬┐
  w formie przetargu, teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej, dogodne po┬│┬▒czenie – komunikacja PKS, PKP, atrakcyjne po┬│o┬┐enie w s┬▒siedztwie granicy z Republika Czesk┬▒, po┬│o┬┐one w s┬▒siedztwie zabudowa├▒ mieszkalnych, dojazd do nieruchomo┬Âci drog┬▒ gruntow┬▒, teren p┬│aski, dobrze nas┬│oneczniony, teren s┬▒siaduj┬▒cy wyposa┬┐ony w urz┬▒dzenia infrastruktury technicznej.
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja, co – indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa warto┬Â├Ž ok. 17 000 PLN. Kontakt: 074/6474140

   

  O┬│drzychowicka oczyszczalnia ┬Âcieków

  WOJCIECHOWICE: powierzchnia 0,77 m2, dzia┬│ka nr 510, NR KW 69981, w┬│a┬Âciciel Gmina K┬│odzko, sprzeda┬┐ w formie przetargu, dzia┬│ka budowlana niezabudowana, po┬│o┬┐ona w otoczeniu terenów rolnych, teren lekko pochylony, nas┬│oneczniony, korzystne cechy przyrodnicze i krajobrazowe, dojazd ┬Ârodkami komunikacji PKS, w pobli┬┐u przebiega linia energetyczna.
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda – uj├¬cie w┬│asne, kanalizacja – indywidualne oczyszczanie ┬Âcieków, telekomunikacja – mo┬┐liwo┬Â├Ž doprowadzenia.
  Szacunkowa warto┬Â├Ž ok. 60.000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

   

   

   

   

  WILCZA: powierzchnia 1,85 m2, dzia┬│ka nr 130, w┬│a┬Âciciel Gmina K┬│odzko, sprzeda┬┐ w formie przetargu, teren przeznaczony na cele mieszkalno - rekreacyjne, dzia┬│ka po┬│o┬┐ona przy drodze g┬│ównej do Wojborza, dogodne po┬│┬▒czenie komunikacyjne PKS, miejscowo┬Â├Ž
  o charakterze turystycznym i rekreacyjnym w pobli┬┐u znanych turystycznych miejscowo┬Âci /K┬│odzko, Srebrna Góra/, dzia┬│ka po┬│o┬┐ona przy drodze g┬│ównej, asfaltowej, atrakcyjne walory przyrodnicze i klimatyczne, pi├¬kne krajobrazy, w pobli┬┐u strumyk, mo┬┐liwo┬Â├Ž wybudowania stawu.
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda – uj├¬cie lokalne, kanalizacja- indywidualne oczyszczalnie ┬Âcieków, co – indywidualne, mo┬┐liwo┬Â├Ž przy┬│┬▒czenia do sieci telekomunikacyjnej.
  Szacunkowa warto┬Â├Ž ok. 130 000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

   

   

  Wilcza w otoczeniu lasów ┬Âwierkowych i ┬Âwierkowo-bukowych

   

  KROSNOWICE:  DZIA┬úKI  budowlane  -  zaprojektowano  7  dzia┬│ek  pod  budownictwo  mieszkaniowe  jednorodzinne, po┬│o┬┐onych przy  drogach; powiatowej  i  gminnej. Dzia┬│ki  uzbrojone  o  powierzchniach  od  0,12  ha  do  0,20  ha Wzd┬│u┬┐ granicy  dzia┬│ek  przebiega  linia  energetyczna  niskiego  napi├¬cia, telekomunikacyjna  i  gazoci┬▒g. Dzia┬│ki  zbywane  b├¬d┬▒  w  drodze  przetargu nieograniczonego .Cena  ok.  15,-z┬│. za  1  m2. 


   

  Krosnowice o charakterze ma┬│omiasteczkowym

   

   

   

  Malownicze zak┬▒tki Marcinowa

   

   

   

   

   

   

   

   


  DZIA£KI US£UGOWE

  KROSNOWICE: ulica Sportowa, powierzchnia 598 m2, dzia┬│ka nr 795/82, nr KW 56787, w┬│a┬Âciciel Gmina K┬│odzko, sprzeda┬┐ w formie przetargu, teren przeznaczony na cele us┬│ugowo - handlowe, dogodne po┬│┬▒czenie – komunikacja PKS, atrakcyjne po┬│o┬┐enie w Masywie ┬Žnie┬┐nika, w rejonie istniej┬▒cej zabudowy. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, kanalizacja- indywidualne, docelowo kanalizacja gminna, co- indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa warto┬Â├Ž ok. 20.000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

   

  KROSNOWICE: powierzchnia 700 m2, dzia┬│ka nr 570/1, nr KW 60191, w┬│a┬Âciciel Gmina K┬│odzko, sprzeda┬┐ w formie przetargu, teren przeznaczony na cele mieszkalno - handlowe, dogodne po┬│┬▒czenie – komunikacja PKS, atrakcyjne po┬│o┬┐enie w Masywie ┬Žnie┬┐nika. 
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda - studnia, kanalizacja- indywidualna,
  co- indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa warto┬Â├Ž ok. 20.000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

  KROSNOWICE: powierzchnia 600 m2, dzia┬│ka nr 944/1, nr KW 54650, w┬│a┬Âciciel Gmina K┬│odzko, sprzeda┬┐ w formie przetargu, teren przeznaczony na cele mieszkaniowo - us┬│ugowe, dogodne po┬│┬▒czenie – komunikacja PKS i PKP, atrakcyjne po┬│o┬┐enie w Masywie ┬Žnie┬┐nika, w rejonie istniej┬▒cej zabudowy.
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja- indywidualne, docelowo pod┬│┬▒czenie do sieci kanalizacyjnej, co- indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa warto┬Â├Ž ok. 20 000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

   

  Krosnowice u zbiegu Nysy K┬│odzkiej i Bia┬│ej L┬▒deckiej

   

  O┬úDRZYCHOWICE K┬úODZKIE: powierzchnia 1574 m2, dzia┬│ka nr 980, nr KW 61086, w┬│a┬Âciciel Gmina K┬│odzko, sprzeda┬┐ w formie przetargu, teren przeznaczony na cele mieszkalno - us┬│ugowe, dogodne po┬│┬▒czenie- komunikacja PKS, dzia┬│ka po┬│o┬┐ona w s┬▒siedztwie zabudowa├▒ mieszkalnych, wie┬ o charakterze ma┬│omiasteczkowym, dojazd do nieruchomo┬Âci droga asfaltow┬▒, teren wyposa┬┐ony w urz┬▒dzenia infrastruktury technicznej. Uzbrojenie: energia elektryczna, uj├¬cie wody, gaz, kanalizacja, co-indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa warto┬Â├Ž ok. 40.000 PLN. Kontakt: 074/6474140

  O┬│drzychowice przy drodze wojewódzkiej nr 392

  SZALEJÓW DOLNY: powierzchnia 2186 m2, dzia┬│ka nr 342/2, nr KW 58887, w┬│a┬Âciciel Gmina K┬│odzko, sprzeda┬┐ w formie przetargu, teren przeznaczony na cele us┬│ugowe, dogodne po┬│┬▒czenie komunikacyjne – PKS, dzia┬│ka po┬│o┬┐ona przy drodze asfaltowej, przebiegaj┬▒cej przez wie┬Â, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, w pobli┬┐u zbiornik wodny /staw/, teren s┬▒siaduj┬▒cy wyposa┬┐ony w urz┬▒dzenia infrastruktury technicznej.
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda – wodoci┬▒g gminny, kanalizacja- indywidualna oczyszczalnia ┬Âcieków, co – indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa warto┬Â├Ž ok. 40 000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

  W Szalejowie Dolnym nad stawami Polskiego Zwi±zku Wêdkarskiego

    

  OFERTA SPRZEDA¯Y
  Wys┬│ano dnia 01-10-2004 o godz. 08:19:12 przez huzar   

  Sotel Sp. zo.o. z siedzib┬▒ w Warszawie przy ul. Klarysewskiej 48 oferuje do sprzeda┬┐y nieruchomo┬Â├Ž zabudowan┬▒ w K┬│odzku przy ul. Zaj├¬czej 4. Nieruchomo┬Â├Ž o powierzchni 5,01 ha, dla której S┬▒d Rejonowy w K┬│odzku prowadzi ksi├¬g├¬ wieczyst┬▒ KW nr 26134. Teren utwardzony placami i zabudowany budynkami biurowymi, halami, stacj┬▒ paliw o ┬│┬▒cznej powierzchni u┬┐ytkowej 8,55 tys. m2. Cena wywo┬│awcza: 3 600 000 PLN. Telefon Kontaktowy: Warszawa – 22/ 6517389, K┬│odzko – 74/8673585

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2005-01-20 (21929 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied