BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KŁODZKO  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Skład Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji Rady Gminy

 • URZĄD GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzędu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • Oświad. majątkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Podatki i opłaty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Budżet
 • Informator Budżetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. KŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obsługi
 • Rejest zmian

 • OFERTA INWESTYCYJNA

  DZIAŁKI BUDOWLANE, USŁUGOWE I PRZEMYSŁOWE

  WERSJA POLSKA

  CHARAKTERYSTYKA GMINY KŁODZKO DLA POTRZEB KAMPANII INWESTYCYJNEJ


  1. Nazwa Gminy: GMINA KŁODZKO

  2. Położenie: w centrum Kotliny Kłodzkiej na pograniczu Sudetów Wschodnich
  i Środkowych w południowo-wschodniej części Dolnego Śląska. Otacza pierścieniem
  miasto Kłodzko. Gmina Kłodzko to 35 malowniczych, górskich i podgórskich
  wsi o bardzo bogatej historii. Biegną tędy ważne ciągi komunikacyjne łączące południe
  z północą Europy.

  3. Powierzchnia: 252 km2

  4. Ludność: 17 529 osób zameldowanie na pobyt stały, w tym:
  - przedprodukcyjni 3 924, kobiety i mężczyźni w wieku 0-17 lat
  - produkcyjni 10 848, mężczyźni w wieku 18-64 lat 5 733, kobiety w wieku 18-59 lat
  5 115
  - poprodukcyjni 2 757, mężczyźni w wieku 65 lat i więcej 832, kobiety w wieku 60 lat
  i więcej 1 925.

  5. Charakterystyka gospodarcza: wiodącą funkcją jest rolnictwo, uzupełniającą turystyka
  i przemysł. Dominujące działalności: handel i usługi, produkcja materiałów
  budowlanych, wydobycie kruszyw i kamienia, piekarnictwo, konstrukcje stalowe,
  szycie odzieży, produkcja artykułów chemicznych i styropianu.
  Ogólna liczba podmiotów gospodarczych – 2200.
  Stan bezrobocia – 2 502, w tym kobiet 1 233, mężczyzn 1 269.
  Liczba gospodarstw rolnych – 1 600, średnia powierzchnia indywidualnego
  gospodarstwa rolnego wynosi 8.5 ha.
  Gmina posiada bogate zasoby mineralne, opracowaną ofertę inwestycyjną.

  6. Wykorzystanie środków przedakcesyjnych:

  Odbudowa po powodzi, zrealizowano 65 projektów w latach 1997-1999, linia
  budżetowa PHARE „ODBUDOWA”, kwota 1 370 000 EURO

  Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – I etap, linia budżetowa Program
  SAPARD, kwota 303 050 EURO

  Budowa drogi gminnej w miejscowości Święcko, linia budżetowa Program
  SAPARD, kwota 31 577 EURO

  I Euroregionalny Polsko-Czeski Spływ Kajakowy „Wiosenne Wody Ziemi
  Kłodzkiej, linia budżetowa Program Współpracy Przygranicznej PHARE, kwota
  4 504 EURO

  6. Dobre strony Gminy: położenie w centralnym punkcie Kotliny Kłodzkiej, duże nakłady na infrastrukturę w ostatnich latach, system preferencji wspierających rozwój przedsiębiorczości, położenie gminy wokół miasta Kłodzka, położenie głównych szlaków komunikacyjnych na terenie gminy, walory przyrodniczo-krajobrazowe, wysoki poziom stelefonizowania gminy, dobrze rozwinięta sieć dróg, duże zasoby ludzi w wieku produkcyjnym, bogate zasoby surowców naturalnych, położenie gminy
  w strefie pogranicza polsko-czeskiego, powierzchnia przeciętnego indywidualnego gospodarstwa rolnego wyższa od średniej krajowej, tradycje łączenia działalności rolniczej z pracą poza rolnictwem, dostępność komunikacyjna, położenie gminy
  w sąsiedztwie ośrodków uzdrowiskowych, bogactwo obszarów dla potencjalnych inwestorów, wzrost zainteresowania mieszkańców wsi prowadzeniem działalności agroturystycznej, gęsta sieć placówek kultury, brak przemysłu ciężkiego dla środowiska, rozwijająca się infrastruktura techniczna, aktywność pracowników samorządowych.

  7. Słabe strony gminy: małe zainteresowanie kapitału zewnętrznego inwestycjami na terenie gminy, duży udział ludności utrzymującej się z rolnictwa, wysokie bezrobocie, podgórski
  i gminny charakter gminy, niewystarczająco rozwinięta infrastruktura techniczna, słabe wykształcenie mieszkańców gminy, brak gminnego wysypiska śmieci, późniejszy
  w porównaniu z terenami nizinnymi termin rozpoczęcia okresu wegetacyjnego, słabe zagospodarowanie turystyczne, niski standard dostępnych usług turystycznych, niska świadomość ekologiczna części mieszkańców gminy, monokultury leśne, znaczna część zabudowań mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowana na terenach zalewowych, zanieczyszczenia transgraniczne.

  WERSJA ANGIELSKA

  THE CHARACTERIZATION OF KLODZKO COMMUNE FOR THE INVESTMENT CAMPAIGN

  1.The name of the commune: KLODZKO COMMUNE

  2.Location: in the centre of Klodzko Valley, on the border of East and Central Sudety Mountains in the south – the eastern part of Lower Silesia. It surrounds Klodzko the town. Klodzko District has got 35 picturesque, mountain and foot - hill villages with a very rich history and very important arteries of traffic linking the south of Europe with the north.

  3.Area: 252 km2

  4.Population: 17 529 people, including:
  - 3 924, women and men age 0-17
  - employable 10 848, 5 733 men 18-64 year old, women 18-59 year old   5 115
  - retired 2 757, men 65+ 832, women 60+ 1 925.

  5.Economic characterization: agriculture is the leading branch, tourism and industry supplementary.
  Predominant activities: trade and services, building materials production, ores and stones output, baking, steel construction, clothes sewing, production of chemical materials and polystyrene.
  General number of economic subjects – 2 200.
  State of unemployment – 2 502, including 1 233 of women and 1 269 men. The number of farms – 1 600, the average area of individual farm – 8.5 ha. The commune has got huge mineral resources and prepared investing offer.

  6.Using preaccessional funds:
  Restoration after the flood. 65 projects were completed during the years 1997 – 1999, budget PHARE ‘ODBUDOWA’, 1 379 000 EURO.
  Building of adjoining cottage sewage farm – 1st stage, budget of SAPARD Programme, the amount of money –  303 050 EURO.
  Building a road in Swiecko, budget of SAPARD Programme, the 31 577 EURO
  1st Euroregional Polish – Czech Canoeing Rally ‘Spring Water of
  Klodzko Land’, budget of Boarder Cooperation Programme PHARE, 4 504 EURO.

  7.District amenities: located in the central part of Klodzko Valley, big infrastructure expenditure during recent years, system of preference supporting the initiative development, location of Klodzko, main arteries of traffic are situated on the premises of the commune, natural and landscape value, high level of telephone access, route system well developed, large number of employable people, rich amount of natural sources, location of the Polish – Czech area, the border area, the area of an average individual farm is bigger than the national average, tradition agricultural activity combined with non – agricultural, availability of communication, location of the commune next to health facilities, great number of areas for  potential investors, increase of the villages inhabitants interest of managing agrotouristic activity, many institutions, the lack of heavy industry, growing technical infrastructure, activity of municipal officials.

  8.Commune disadvantages: small interest of the outer capital to invest in the commune area, great participation of the people surviving from the agriculture, high level of unemployment, mountain –foot character of the district, technical structure not enough developed, poor education level of the commune inhabitants, the lack of communal rubbish dump, late (comparing with low – lying areas) term of vegetation season, poor touristic management, low standard of approachable touristic service, low ecological awareness of the local inhabitants, significant number of housing and farm buildings  situated in fen areas, transborder pollution.

  WERSJA NIEMIECKA

  BESCHREIBUNG DER GEMEINDE GLATZ
  FÜR DIE INVESTITIONSKAMPAGNE


  1. Gemeindename: Gemeinde Glatz

  2. Lage:
  Die Gemeinde Glatz liegt mitten im Glatzer Kessel im süd-östlichen Teil von Niederschlesien, an der Grenze der Ost- und Mittelsudeten. Diese umrahmen ringförmig die Stadt Glatz. Die Gemeinde Glatz besteht aus 35 malerischen Bergdörfern, die eine sehr reiche Geschichte haben. Es laufen daher wichtige Verkehrswege durch das Gemeindegebiet welche Süd– und Nordeuropa verbinden.

  3. Fläche: 252 km2

  4. Bevölkerung:
  17 529 Personen mit ständigem Wohnsitz gemeldet, davon:
  • noch nicht Erwerbstätige: 3 924, männlich und weiblich zwischen 0 und 17 Jahren
  • Erwerbstätige: 10 848, davon 5 733 Männer im Alter von 18 bis 64 Jahren,
        5 115 Frauen im Alter von 18 bis 59 Jahren
  • nicht mehr Erwerbstätige: 2 757, davon 832 Männer im Alter von 65 Jahren und älter,
  1 925 Frauen im Alter von 60 und älter.

  5. Wirtschaftliche Charakteristik:
  Führende Funktion hat die Landwirtschaft, Touristik und Industrie wirken ergänzend.
  Die vorherrschenden Tätigkeiten:
  Handel und Dienstleistungen, Produktion von Baustoffen, Förderung von Steinen und Schottergruben,            
  Erstellung von Stahl-Konstruktionen, Bäckereien, Kleidermacher, Produktion von chemischen Artikeln und Isolationsstoff, insgesamt sind es 2 200 Wirtschaftsbetriebe. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe beträgt 1 600. Die Durchschnittsfläche eines einzelnen Bauernhofes beträgt 8,5 ha.
  Die Gemeinde besitzt reiche Mineralstofflagerstätten und bietet ausgearbeitete Investitionsmöglichkeiten an.
  Arbeitslos sind 2 502 Personen, davon 1 233 Frauen und 1 269 Männer.

  6. Verwendung der bereitgestellten Mittel
  Wiederaufbau nach der  Überschwemmung: Von 1997-1999 sind 65 Projekte realisiert worden.
  Budget Programm PHARE  "Wiederaufbau", Betrag 1 370 000 Euro.

  Errichtung von Kläranlagen für landwirtschaftliche Betriebe, erster Abschnitt,
  Budget Programm SAPARD, Betrag 303 050 Euro.

  Bau eines Gemeindeweges in der Ortschaft Święcko,
  Budget Programm SAPARD, Betrag 31 577 Euro.

  1. Euroregionaler Polnisch-Tschechischer Kanuslalom, Frühlingswässer der Glatzer Erde, Budget Programm PHARE,  grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Betrag: 4 504 Euro.

  7. Stärken der Gemeinde:
  • zentrale Lage im Glatzer Kessel,
  • große Aufwändungen für die Infrastruktur in den letzten Jahren,
  • das Begünstigungssystem, das die Entwicklung des Unternehmungsgeistes unterstützt,
  • Lage der zugehörigen Dörfer um die Stadt Glatz,
  • Lage der Hauptverkehrswege auf dem Gemeindegebiet,
  • Natur – landschaftliche Vorzüge,
  • gut ausgebautes Telefonnetz,
  • gut entwickeltes Wegenetz,
  • große Zahl von Menschen im produktiven Alter,
  • reiche Mineralstoffvorkommen
  • Lage der Gemeinde an der polnisch-tschechischen Grenze,
  • Fläche eines durchschnittlichen Bauernhofs höher als der Landesmittelwert,
  • traditionelle Verbindungen von landwirtschaftlichen Tätigkeiten und nicht landwirtschaftlichen Arbeiten,
  • Zugang zum öffentlichen Verkehrssystem,
  • Lage der Gemeinde in der Nachbarschaft von Kurorten,
  • Reich an Gebieten für potentielle Investoren,
  • Zuwachs des Interesses der Einwohner an der Ausübung agrartouristischer Tätigkeiten,
  • viele Kultureinrichtungen,
  • keine Schwerindustrie vorhanden (daher gute Umweltbedingungen),
  • wachsende technische Infrastruktur,
  • Aktivität der Kommunalbeamten

  8. Schwächen der Gemeinde:
  • geringes Interesse von Investitionen von außen auf dem Gemeindegebiet,
  • großer Anteil der Bevölkerung, die sich von der Landwirtschaft ernährt,
  • hohe Arbeitslosigkeit,
  • Bergbauern-Charakter der Gemeinde,
  • ungenügend entwickelte technische Struktur,
  • niedrige Ausbildung der Einwohner,
  • mangelnde Abfallbewirtschaftung
  • späterer Beginn der Vegetation im Vergleich mit den niedriger gelegenen Gebieten,
  • schwache Tourismuswirtschaft, niedriger Standard der touristischen Leistungen,
  • niedriges ökologisches Bewusstsein der Gemeindebewohner,
  • Wald-Monokulturen,
  • zahlreiche  Wohn – und Wirtschaftsbauten auf Überschwemmungsgebiet,
  • erhöhte Umweltverschmutzungen.

   

  DZIAŁKI BUDOWLANE

  DROSZKÓW: powierzchnia 3000 m2, działka nr 62/1, nr KW 63221 właściciel Gmina Kłodzko, sprzedaż w formie przetargu, teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej, dogodne połączenie - komunikacja PKS, położenie w rejonie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i terenów rolnych oraz Otilinie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, dojazd drogą asfaltową.
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda – ujęcie ze studni, kanalizacja- indywidualne oczyszczalnie ścieków, co – indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa wartość ok. 36.000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

   

  Droszków w Otulinie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego

  STARY WIELISŁAW: powierzchnia 6000 m2, 800 m2, działki nr 442 i 441, nr KW 70101, 70100, właściciel Gmina Kłodzko, sprzedaż w formie przetargu, teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej, dogodne połączenie – komunikacja PKS, atrakcyjne położenie
  w sąsiedztwie Międzynarodowego Sanktuarium Maryjnego, w rejonie istniejącej zabudowy, dojazd drogą gruntową, sąsiadujący teren wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej. Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg gminny, kanalizacja- indywidualne oczyszczalnie ścieków, co – indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa wartość ok. 130.000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

  STARY WIELISŁAW: powierzchnia 1700 m2, działka nr 747/2, nr KW 69816, właściciel Gmina Kłodzko, sprzedaż w formie przetargu, teren przeznaczony na cele budownictwa mieszkaniowego, dogodne połączenie – komunikacja PKS, atrakcyjne położenie
  w sąsiedztwie Międzynarodowego Sanktuarium Maryjnego, działka położona w otoczeniu terenów rolnych i zabudowy mieszkaniowej, teren równy i nasłoneczniony, do działki dojazd drogą gruntową.
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda – wodociąg gminny, kanalizacja – indywidualne oczyszczalnie ścieków, co- indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa wartość ok. 35.000 PLN. Kontakt: 074/6474140.


  Stary Wielisław na tle Międzynarodowego Sanktuarium Maryjnego

  OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE: powierzchnia 1052 m2, działka nr 680/1, właściciel Gmina Kłodzko, sprzedaż w formie przetargu, teren przeznaczony na cele budownictwa mieszkaniowego, dogodny dojazd środkami komunikacji PKS, PKP na trasie Kłodzko – Lądek Zdrój, miejscowość o charakterze małomiasteczkowym, działka położona w rejonie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja, co- indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa wartość ok. 25 000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

   

  OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE: ulica Kłodzka, nr 55a, 55b, powierzchnia 543 m2,
  918 m2, działka nr 783/9, 783/10 nr KW 59106, 59105, właściciel Gmina Kłodzko, sprzedaż
  w formie przetargu, teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej, dogodne połączenie – komunikacja PKS, PKP, atrakcyjne położenie w sąsiedztwie granicy z Republika Czeską, położone w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, dojazd do nieruchomości drogą gruntową, teren płaski, dobrze nasłoneczniony, teren sąsiadujący wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej.
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja, co – indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa wartość ok. 17 000 PLN. Kontakt: 074/6474140

   

  Ołdrzychowicka oczyszczalnia ścieków

  WOJCIECHOWICE: powierzchnia 0,77 m2, działka nr 510, NR KW 69981, właściciel Gmina Kłodzko, sprzedaż w formie przetargu, działka budowlana niezabudowana, położona w otoczeniu terenów rolnych, teren lekko pochylony, nasłoneczniony, korzystne cechy przyrodnicze i krajobrazowe, dojazd środkami komunikacji PKS, w pobliżu przebiega linia energetyczna.
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda – ujęcie własne, kanalizacja – indywidualne oczyszczanie ścieków, telekomunikacja – możliwość doprowadzenia.
  Szacunkowa wartość ok. 60.000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

   

   

   

   

  WILCZA: powierzchnia 1,85 m2, działka nr 130, właściciel Gmina Kłodzko, sprzedaż w formie przetargu, teren przeznaczony na cele mieszkalno - rekreacyjne, działka położona przy drodze głównej do Wojborza, dogodne połączenie komunikacyjne PKS, miejscowość
  o charakterze turystycznym i rekreacyjnym w pobliżu znanych turystycznych miejscowości /Kłodzko, Srebrna Góra/, działka położona przy drodze głównej, asfaltowej, atrakcyjne walory przyrodnicze i klimatyczne, piękne krajobrazy, w pobliżu strumyk, możliwość wybudowania stawu.
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda – ujęcie lokalne, kanalizacja- indywidualne oczyszczalnie ścieków, co – indywidualne, możliwość przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej.
  Szacunkowa wartość ok. 130 000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

   

   

  Wilcza w otoczeniu lasów świerkowych i świerkowo-bukowych

   

  KROSNOWICE:  DZIAŁKI  budowlane  -  zaprojektowano  7  działek  pod  budownictwo  mieszkaniowe  jednorodzinne, położonych przy  drogach; powiatowej  i  gminnej. Działki  uzbrojone  o  powierzchniach  od  0,12  ha  do  0,20  ha Wzdłuż granicy  działek  przebiega  linia  energetyczna  niskiego  napięcia, telekomunikacyjna  i  gazociąg. Działki  zbywane  będą  w  drodze  przetargu nieograniczonego .Cena  ok.  15,-zł. za  1  m2. 


   

  Krosnowice o charakterze małomiasteczkowym

   

   

   

  Malownicze zakątki Marcinowa

   

   

   

   

   

   

   

   


  DZIAŁKI USŁUGOWE

  KROSNOWICE: ulica Sportowa, powierzchnia 598 m2, działka nr 795/82, nr KW 56787, właściciel Gmina Kłodzko, sprzedaż w formie przetargu, teren przeznaczony na cele usługowo - handlowe, dogodne połączenie – komunikacja PKS, atrakcyjne położenie w Masywie Śnieżnika, w rejonie istniejącej zabudowy. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, kanalizacja- indywidualne, docelowo kanalizacja gminna, co- indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa wartość ok. 20.000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

   

  KROSNOWICE: powierzchnia 700 m2, działka nr 570/1, nr KW 60191, właściciel Gmina Kłodzko, sprzedaż w formie przetargu, teren przeznaczony na cele mieszkalno - handlowe, dogodne połączenie – komunikacja PKS, atrakcyjne położenie w Masywie Śnieżnika. 
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda - studnia, kanalizacja- indywidualna,
  co- indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa wartość ok. 20.000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

  KROSNOWICE: powierzchnia 600 m2, działka nr 944/1, nr KW 54650, właściciel Gmina Kłodzko, sprzedaż w formie przetargu, teren przeznaczony na cele mieszkaniowo - usługowe, dogodne połączenie – komunikacja PKS i PKP, atrakcyjne położenie w Masywie Śnieżnika, w rejonie istniejącej zabudowy.
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja- indywidualne, docelowo podłączenie do sieci kanalizacyjnej, co- indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa wartość ok. 20 000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

   

  Krosnowice u zbiegu Nysy Kłodzkiej i Białej Lądeckiej

   

  OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE: powierzchnia 1574 m2, działka nr 980, nr KW 61086, właściciel Gmina Kłodzko, sprzedaż w formie przetargu, teren przeznaczony na cele mieszkalno - usługowe, dogodne połączenie- komunikacja PKS, działka położona w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, wieś o charakterze małomiasteczkowym, dojazd do nieruchomości droga asfaltową, teren wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej. Uzbrojenie: energia elektryczna, ujęcie wody, gaz, kanalizacja, co-indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa wartość ok. 40.000 PLN. Kontakt: 074/6474140

  Ołdrzychowice przy drodze wojewódzkiej nr 392

  SZALEJÓW DOLNY: powierzchnia 2186 m2, działka nr 342/2, nr KW 58887, właściciel Gmina Kłodzko, sprzedaż w formie przetargu, teren przeznaczony na cele usługowe, dogodne połączenie komunikacyjne – PKS, działka położona przy drodze asfaltowej, przebiegającej przez wieś, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, w pobliżu zbiornik wodny /staw/, teren sąsiadujący wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej.
  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda – wodociąg gminny, kanalizacja- indywidualna oczyszczalnia ścieków, co – indywidualne, telekomunikacja.
  Szacunkowa wartość ok. 40 000 PLN. Kontakt: 074/ 6474140

  W Szalejowie Dolnym nad stawami Polskiego Związku Wędkarskiego

    

  OFERTA SPRZEDAŻY
  Wysłano dnia 01-10-2004 o godz. 08:19:12 przez huzar   

  Sotel Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klarysewskiej 48 oferuje do sprzedaży nieruchomość zabudowaną w Kłodzku przy ul. Zajęczej 4. Nieruchomość o powierzchni 5,01 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą KW nr 26134. Teren utwardzony placami i zabudowany budynkami biurowymi, halami, stacją paliw o łącznej powierzchni użytkowej 8,55 tys. m2. Cena wywoławcza: 3 600 000 PLN. Telefon Kontaktowy: Warszawa – 22/ 6517389, Kłodzko – 74/8673585

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-01-20 (21150 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied