BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KŁODZKO  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Skład Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji Rady Gminy

 • URZĄD GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzędu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • Oświad. majątkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Podatki i opłaty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Budżet
 • Informator Budżetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. KŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obsługi
 • Rejest zmian

 • Obowiązki podmiotów

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dz. u. nr 112, poz. 1198) nakłada na podmioty określone w przepisach obowiązek uruchomienia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.
  Większość technicznych i organizacyjnych wymogów związanych z wprowadzaniem w życie nowego prawa do informacji publicznej wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (dz. u. nr 67, poz. 619).
  W trakcie opracowania znajduje się projekt nowej ustawy o informatyzacji w działalności organów władzy publicznej.

  Cel ustawy o dostępie do informacji publicznej

  Zgodnie z art. 1 ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie, zaś zgodnie z art. 2 każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
  Uwaga: pismem pochyłym wyróżnione są teksty fragmentów aktów prawnych wymienionych we wstępie do opracowania.

  Ustawa ma zatem na celu:
 • ułatwić, usprawnić i przyspieszyć dostęp do informacji,
 • obniżyć koszty dostępu do informacji,
 • stworzyć przejrzystość działań administracji,
 • umożliwić załatwianie spraw przez Internet.
 • Praktyka ostatnich lat pokazuje, że skuteczność działania administracji, a zatem jakość funkcjonowania państwa coraz bardziej zależy od właściwego wykorzystania technik informacyjnych.
  Większość organów administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych posiada serwisy internetowe, publikujące podstawowe informacje na temat ich organizacji, pełnionych funkcji oraz podejmowanych działań. Każdy z tych serwisów ma inną strukturę i sposób nawigacji. Niektóre z nich prezentują przestarzałe i nieaktualne dane. Zazwyczaj nie są to serwisy w rozumieniu "e-government" - wirtualnego urzędu, otwartego dla wszystkich przez 24 godziny w ogólnodostępnej sieci Internet.
  Stworzenie w serwisach internetowych poszczególnych podmiotów Biuletynu Informacji Publicznej, posiadającego ściśle określone mechanizmy nawigacji oraz jednolity we wszystkich serwisach zakres prezentowanych danych, spowoduje ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych. Ma to w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.
  W skład ogólnokrajowego Biuletynu Informacji Publicznej wejdzie zatem szereg samodzielnych biuletynów, opracowywanych przez poszczególne urzędy, organy i instytucje. Biuletyny podmiotowe będą najważniejszą strukturą organizacyjną oraz informacyjną BIP.

  Podmioty zobowiązane do realizacji BIP

  Ustawa wskazuje w art. 4 ust. 1 podmioty zobowiązane do uruchomienia, utrzymania i rozwoju Biuletynu Informacji Publicznej. W dużym skrócie można powiedzieć, że rola wymienionych niżej podmiotów w realizacji ustawy o informacji publicznej będzie polegała na prowadzeniu "podmiotowych stron BIP", wywoływanych ze "strony głównej BIP".
  Podmioty realizujące BIP:
 • urzędy administracji publicznej
 • organy samorządu gospodarczego i zawodowego
 • instytucje publiczne
 • podmioty reprezentujące Skarb Państwa
 • samorząd terytorialny

 • Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-01-19 (2021 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied