BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • Obowi┬▒zki podmiot├│w

  Ustawa z dnia 6 wrze┬Ânia 2001 r. o dost├¬pie do informacji publicznej (dz. u. nr 112, poz. 1198) nak┬│ada na podmioty okre┬Âlone w przepisach obowi┬▒zek uruchomienia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.
  Wi├¬kszo┬Â├Ž technicznych i organizacyjnych wymog├│w zwi┬▒zanych z wprowadzaniem w ┬┐ycie nowego prawa do informacji publicznej wynika z rozporz┬▒dzenia Ministra Spraw Wewn├¬trznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (dz. u. nr 67, poz. 619).
  W trakcie opracowania znajduje si├¬ projekt nowej ustawy o informatyzacji w dzia┬│alno┬Âci organ├│w w┬│adzy publicznej.

  Cel ustawy o dostêpie do informacji publicznej

  Zgodnie z art. 1 ustawy ka┬┐da informacja o sprawach publicznych stanowi informacj├¬ publiczn┬▒ w rozumieniu ustawy i podlega udost├¬pnieniu na zasadach i w trybie okre┬Âlonych w niniejszej ustawie, za┬ zgodnie z art. 2 ka┬┐demu przys┬│uguje, z zastrze┬┐eniem art. 5, prawo dost├¬pu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
  Uwaga: pismem pochy³ym wyró¿nione s± teksty fragmentów aktów prawnych wymienionych we wstêpie do opracowania.

  Ustawa ma zatem na celu:
 • u┬│atwi├Ž, usprawni├Ž i przyspieszy├Ž dost├¬p do informacji,
 • obni┬┐y├Ž koszty dost├¬pu do informacji,
 • stworzy├Ž przejrzysto┬Â├Ž dzia┬│a├▒ administracji,
 • umo┬┐liwi├Ž za┬│atwianie spraw przez Internet.
 • Praktyka ostatnich lat pokazuje, ┬┐e skuteczno┬Â├Ž dzia┬│ania administracji, a zatem jako┬Â├Ž funkcjonowania pa├▒stwa coraz bardziej zale┬┐y od w┬│a┬Âciwego wykorzystania technik informacyjnych.
  Wi├¬kszo┬Â├Ž organ├│w administracji rz┬▒dowej i samorz┬▒dowej oraz instytucji publicznych posiada serwisy internetowe, publikuj┬▒ce podstawowe informacje na temat ich organizacji, pe┬│nionych funkcji oraz podejmowanych dzia┬│a├▒. Ka┬┐dy z tych serwis├│w ma inn┬▒ struktur├¬ i spos├│b nawigacji. Niekt├│re z nich prezentuj┬▒ przestarza┬│e i nieaktualne dane. Zazwyczaj nie s┬▒ to serwisy w rozumieniu "e-government" - wirtualnego urz├¬du, otwartego dla wszystkich przez 24 godziny w og├│lnodost├¬pnej sieci Internet.
  Stworzenie w serwisach internetowych poszczeg├│lnych podmiot├│w Biuletynu Informacji Publicznej, posiadaj┬▒cego ┬Âci┬Âle okre┬Âlone mechanizmy nawigacji oraz jednolity we wszystkich serwisach zakres prezentowanych danych, spowoduje ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych. Ma to w znacznym stopniu u┬│atwi├Ž i przyspieszy├Ž wyszukiwanie potrzebnych informacji ka┬┐demu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.
  W sk³ad ogólnokrajowego Biuletynu Informacji Publicznej wejdzie zatem szereg samodzielnych biuletynów, opracowywanych przez poszczególne urzêdy, organy i instytucje. Biuletyny podmiotowe bêd± najwa¿niejsz± struktur± organizacyjn± oraz informacyjn± BIP.

  Podmioty zobowi┬▒zane do realizacji BIP

  Ustawa wskazuje w art. 4 ust. 1 podmioty zobowi┬▒zane do uruchomienia, utrzymania i rozwoju Biuletynu Informacji Publicznej. W du┬┐ym skr├│cie mo┬┐na powiedzie├Ž, ┬┐e rola wymienionych ni┬┐ej podmiot├│w w realizacji ustawy o informacji publicznej b├¬dzie polega┬│a na prowadzeniu "podmiotowych stron BIP", wywo┬│ywanych ze "strony g┬│├│wnej BIP".
  Podmioty realizuj┬▒ce BIP:
 • urz├¬dy administracji publicznej
 • organy samorz┬▒du gospodarczego i zawodowego
 • instytucje publiczne
 • podmioty reprezentuj┬▒ce Skarb Pa├▒stwa
 • samorz┬▒d terytorialny

 • Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2003-01-19 (2313 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied