BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KŁODZKO  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Skład Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji Rady Gminy

 • URZĄD GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzędu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • Oświad. majątkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Podatki i opłaty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Budżet
 • Informator Budżetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. KŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obsługi
 • Rejest zmian

 • STATUT GMINY

   

  1. Status prawny lub forma prawna

   

  Gmina Kłodzko posiada osobowość prawną zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U.01.142.1591ze zm.)

  Gmina Kłodzko jest  więc osobą prawną.

  Zgodnie z art. 9 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Kłodzko tworzy jednostki organizacyjne w celu wykonywania określonych zadań.

  Gmina Kłodzko utworzyła jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i instytucje kultury.

  Szczegółowy wykaz tych jednostek organizacyjnych zawarty jest w regulaminie organizacyjnym.

   

  2. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

   

   

   Zgodnie z art  40. 1.ustawy o samorządzie gminnym: ,,Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Zgodnie zaś z art. 40 ust. 2 tej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

     1)   wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

     2)   organizacji urzędów i instytucji gminnych,

     3)   zasad zarządu mieniem gminy,

     4)   zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

  Ponadto w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego ( art. 40 ust. 3 )

  Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. (art. 41. ust. 1 ) W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.(art. 41. ust. 2 ) Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

  Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).---art. 42 ustawy o samorządzie gminnym.


  UCHWAŁA NR 45/IV/2003

  RADY GMINY W KŁODZKU

  Z DNIA 30 KWIETNIA 2003 R.

   

   

  W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU GMINY KŁODZKO

   

   

                    Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 1, art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, Poz. 1086/    Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje:

   

  § 1

   

  Uchwala się Statut Gminy Kłodzko stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

   

  § 2

   

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.

   

  § 3

   

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

   

  § 4

   

  Tracą moc uchwały Rady Gminy w Kłodzku:

   

  - nr 149/96 z dnia 24 października 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłodzko,

  - nr 271/98 z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłodzko,

  - nr 113/99 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłodzko,

  - nr 272/2001 z dnia 7 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłodzko.

   

  STATUT GMINY KŁODZKO

   

  DZIAŁ I:  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  DZIAŁ II: ORGANY GMNY:

              Rozdział 1:  Postanowienia ogólne

              Rozdział 2:  Rada Gminy

              Rozdział 3:  Wójt

  DZIAŁ III: PRAWO GMINNE:

  DZIAŁ IV:  NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KOMUNALNĄ:

  DZIAŁ V:   POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  ZAŁĄCZNIKI:

                 Załącznik nr 1

               Załącznik nr 2

               Załącznik nr 3

               Załącznik nr 4  Dokumenty Word do pobrania:


    Statut Gminy Kłodzko


    Załącznik nr 1


    Załącznik nr 2


    Załącznik nr 3


    Załącznik nr 4
  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-04-03 (6127 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied