BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • STATUT GMINY

   

  1. Status prawny lub forma prawna

   

  Gmina K┬│odzko posiada osobowo┬Â├Ž prawn┬▒ zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz┬▒dzie gminnym   (Dz.U.01.142.1591ze zm.)

  Gmina K┬│odzko jest  wi├¬c osob┬▒ prawn┬▒.

  Zgodnie z art. 9 ustawy o samorz┬▒dzie gminnym Gmina K┬│odzko tworzy jednostki organizacyjne w celu wykonywania okre┬Âlonych zada├▒.

  Gmina K┬│odzko utworzy┬│a jednostki bud┬┐etowe, zak┬│ady bud┬┐etowe i instytucje kultury.

  Szczeg├│┬│owy wykaz tych jednostek organizacyjnych zawarty jest w regulaminie organizacyjnym.

   

  2. Spos├│b stanowienia akt├│w publicznoprawnych

   

   

   Zgodnie z art  40. 1.ustawy o samorz┬▒dzie gminnym: ,,Na podstawie upowa┬┐nie├▒ ustawowych gminie przys┬│uguje prawo stanowienia akt├│w prawa miejscowego obowi┬▒zuj┬▒cych na obszarze gminy. Zgodnie za┬ z art. 40 ust. 2 tej ustawy organy gminy mog┬▒ wydawa├Ž akty prawa miejscowego w zakresie:

     1)   wewn├¬trznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

     2)   organizacji urz├¬d├│w i instytucji gminnych,

     3)   zasad zarz┬▒du mieniem gminy,

     4)   zasad i trybu korzystania z gminnych obiekt├│w i urz┬▒dze├▒ u┬┐yteczno┬Âci publicznej.

  Ponadto w zakresie nieuregulowanym w odr├¬bnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowi┬▒zuj┬▒cych rada gminy mo┬┐e wydawa├Ž przepisy porz┬▒dkowe, je┬┐eli jest to niezb├¬dne dla ochrony ┬┐ycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porz┬▒dku, spokoju i bezpiecze├▒stwa publicznego ( art. 40 ust. 3 )

  Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwa┬│y. (art. 41. ust. 1 ) W przypadku nie cierpi┬▒cym zw┬│oki przepisy porz┬▒dkowe mo┬┐e wyda├Ž w├│jt, w formie zarz┬▒dzenia.(art. 41. ust. 2 ) Zarz┬▒dzenie to podlega zatwierdzeniu na najbli┬┐szej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia b┬▒d┬╝ nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbli┬┐szej sesji rady. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarz┬▒dzenia rada gminy okre┬Âla termin utraty jego mocy obowi┬▒zuj┬▒cej. W├│jt przesy┬│a przepisy porz┬▒dkowe do wiadomo┬Âci w├│jtom s┬▒siednich gmin i staro┬Âcie powiatu, w kt├│rym le┬┐y gmina, nast├¬pnego dnia po ich ustanowieniu.

  Zasady i tryb og┬│aszania akt├│w prawa miejscowego okre┬Âla ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og┬│aszaniu akt├│w normatywnych i niekt├│rych innych akt├│w prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).---art. 42 ustawy o samorz┬▒dzie gminnym.


  UCHWA£A NR 45/IV/2003

  RADY GMINY W K£ODZKU

  Z DNIA 30 KWIETNIA 2003 R.

   

   

  W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU GMINY K£ODZKO

   

   

                    Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 1, art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz┬▒dzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, Poz. 1086/    Rada Gminy K┬│odzko uchwala, co nast├¬puje:

   

  ┬ž 1

   

  Uchwala siê Statut Gminy K³odzko stanowi±cy za³±cznik nr 1 do uchwa³y.

   

  ┬ž 2

   

  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy K³odzko.

   

  ┬ž 3

   

  1. Uchwa┬│a podlega og┬│oszeniu w Dzienniku Urz├¬dowym Wojew├│dztwa Dolno┬Âl┬▒skiego.
  2. Uchwa┬│a wchodzi w ┬┐ycie po up┬│ywie 14 dni od og┬│oszenia jej w Dzienniku Urz├¬dowym Wojew├│dztwa Dolno┬Âl┬▒skiego.

   

  ┬ž 4

   

  Trac┬▒ moc uchwa┬│y Rady Gminy w K┬│odzku:

   

  - nr 149/96 z dnia 24 pa┬╝dziernika 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy K┬│odzko,

  - nr 271/98 z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy K┬│odzko,

  - nr 113/99 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy K┬│odzko,

  - nr 272/2001 z dnia 7 wrze┬Ânia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy K┬│odzko.

   

  STATUT GMINY K£ODZKO

   

  DZIA┬ú I:  POSTANOWIENIA OG├ôLNE:

  DZIA£ II: ORGANY GMNY:

              Rozdzia┬│ 1:  Postanowienia og├│lne

              Rozdzia┬│ 2:  Rada Gminy

              Rozdzia┬│ 3:  W├│jt

  DZIA£ III: PRAWO GMINNE:

  DZIA┬ú IV:  NADZ├ôR NAD DZIA┬úALNO┬ŽCI┬í KOMUNALN┬í:

  DZIA┬ú V:   POSTANOWIENIA KO├ĹCOWE:

  ZA£¡CZNIKI:

                 Za┬│┬▒cznik nr 1

               Za┬│┬▒cznik nr 2

               Za┬│┬▒cznik nr 3

               Za┬│┬▒cznik nr 4  Dokumenty Word do pobrania:


    Statut Gminy K³odzko


    Za³±cznik nr 1


    Za³±cznik nr 2


    Za³±cznik nr 3


    Za³±cznik nr 4
  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2003-04-03 (6688 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied