BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • STATUT GMINY
   


   

  DZIA┬ú I:  POSTANOWIENIA OG├ôLNE:

   

   

  ┬ž  1.

   

       1. Mieszka├▒cy Gminy K┬│odzko  tworz┬▒ z mocy prawa wsp├│lnot├¬ samorz┬▒dow┬▒.

       2. Siedziba organ├│w Gminy K┬│odzko znajduje si├¬ na terenie  miasta K┬│odzka, przy ul  Okrzei nr 8a.

       3. Gmina posiada herb, ustanowiony uchwa┬│┬▒ Rady Gminy K┬│odzko  nr 230/97 z dnia 23  pa┬╝dziernika 1997 r. w sprawie nadania  herbu gminie wiejskiej  K┬│odzko.

   

  ┬ž  2.

   

  Gmina posiada osobowo┬Â├Ž prawn┬▒.

   

  ┬ž  3.

   

       1. Zadaniem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb spo┬│eczno┬Âci lokalnej.

           Ustawa okre┬Âla zadania w┬│asne Gminy.

       2. Ustawy nak┬│adaj┬▒  na Gmin├¬ obowi┬▒zek wykonywania zada├▒ zleconych z zakresu administracji rz┬▒dowej, a tak┬┐e z zakresu organizacji przygotowa├▒ i przeprowadzania wybor├│w powszechnych oraz referend├│w. Zadania z zakresu administracji rz┬▒dowej Gmina wykonuje r├│wnie┬┐ na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina otrzymuje ┬Ârodki finansowe w wysoko┬Âci koniecznej do wykonywania w/w zada├▒ na zasadach okre┬Âlonych w ustawach lub zawartych w porozumieniach.

   

  ┬ž  4.

   

  Ustawa okre┬Âla ┬╝r├│d┬│a dochod├│w Gminy oraz ich uzupe┬│nienie - subwencje.

   

  ┬ž  5.

   

  Gminie przys┬│uguje w┬│asno┬Â├Ž i inne prawa maj┬▒tkowe. Prawa te stanowi┬▒ mienie komunalne.

   

  ┬ž  6.

   

       1. Gmina K┬│odzko obejmuje obszar o powierzchni 252 km2. Jej granice okre┬Âlone s┬▒ na planie stanowi┬▒cym za┬│┬▒cznik nr 1 do niniejszego Statutu.

       2.  Na tym obszarze znajduje si├¬ 35 wsi:

              1). Bierkowice

              2). Boguszyn

              3). Droszk├│w

              4). Go┬│og┬│owy

              5). Gorzuch├│w

              6). Jaszkowa Dolna

              7). Jaszkowa G├│rna

              8). Jaszk├│wka

              9). Kamieniec

            10). Koryt├│w

            11). Krosnowice

            12). ┬úawica

            13). ┬ú┬▒czna

            14). Marcin├│w

            15). Mikowice

            16). M┬│yn├│w

            17). Morzysz├│w

            18). O┬│drzychowice K┬│odzkie

            19). Piszkowice

     20). Podtynie

     21). Podzamek

            22). Rog├│wek

     23). Romanowo

     24). Roszyce

     25). Ruszowice

     26). Stark├│w

     27). Stary Wielis┬│aw

     28). Szalej├│w Dolny

            29). Szalej├│w G├│rny

     30). ┬Žcinawica

     31). ┬Žwi├¬cko

     32). Wilcza

     33). Wojb├│rz

     34). Wojciechowice

     35). ┬»elazno

   

   

       3.  Ka┬┐da wie┬ stanowi so┬│ectwo.

  Organizacj├¬ i zakres dzia┬│ania So┬│ectwa okre┬Âla Rada Gminy w Statucie So┬│ectwa.

  Wykaz jednostek pomocniczych zawiera za┬│┬▒cznik nr 2 do Statutu.

   

       4. O tworzeniu, ┬│┬▒czeniu podziale oraz znoszeniu So┬│ectw decyduje Rada Gminy po uprzednim uzyskaniu opinii organ├│w uchwa┬│odawczych So┬│ectw (zebra├▒ wiejskich).

   

  5.  So┬│ectwa mog┬▒ prowadzi├Ž gospodark├¬ finansow┬▒ w ramach bud┬┐etu Gminy

  K³odzko z uwzglêdnieniem ni¿ej wymienionych zasad:

   

  1) so┬│ectwa gospodaruj┬▒ samodzielnie ┬Ârodkami wydzielonymi do ich dyspozycji

      przeznaczaj┬▒c je na realizacje swoich zada├▒,

  2) so┬│ectwa decyduj┬▒c o przeznaczeniu ┬Ârodk├│w wymienionych w punkcie 1,

      obowi┬▒zane s┬▒ do przestrzegania podzia┬│u wynikaj┬▒cego z za┬│┬▒cznika do

  bud┬┐etu Gminy,

  3) ┬Ârodki finansowe przekazywane s┬▒ na odr├¬bne rachunki bankowe otwierane dla poszczeg├│lnych So┬│ectw,

  4) kontrol├¬ gospodarki finansowej So┬│ectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedk┬│ada informacj├¬ w tym zakresie W├│jtowi,

  5) so┬│ectwa podlegaj┬▒ nadzorowi organ├│w Gminy na zasadach okre┬Âlonych w ich

      Statutach.

   

       6. Rada Gminy okre┬Âla corocznie w za┬│┬▒czniku do uchwa┬│y bud┬┐etowej wydatki So┬│ectw w uk┬│adzie dzia┬│├│w i rozdzia┬│├│w klasyfikacji bud┬┐etowej.

   

       7. Rada Gminy w Statucie So┬│ectwa okre┬Âla spos├│b bezpo┬Âredniego korzystania przez t├¬ jednostk├¬ z mienia komunalnego i rozporz┬▒dzania dochodami z tego tytu┬│u oraz zakres czynno┬Âci dokonywanych samodzielnie przez organy So┬│ectwa wzgl├¬dem mienia oddanego jemu do korzystania.

   

  ┬ž  7.

   

       1.  W celu wykonywania zada├▒ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

       2. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi za┬│┬▒cznik nr 3 do Statutu.

   

  Dokumenty Word do pobrania:


    STATUT GMINY K£ODZKO


    Za³±cznik nr 1


    Za³±cznik nr 2


    Za³±cznik nr 3


    Za³±cznik nr 4
  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2003-06-11 (2347 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied