BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KŁODZKO  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Skład Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji Rady Gminy

 • URZĄD GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzędu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • Oświad. majątkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Podatki i opłaty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Budżet
 • Informator Budżetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. KŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obsługi
 • Rejest zmian

 • DOCHODY

  I. DOCHODY :

  Ogółem dochody zaplanowane w budżecie Gminy Kłodzko  na rok 2006 zamkną się kwotą  27.434.280 zł .
  Według źródeł dochodów , dochody budżetu Gminy Kłodzko na 2006 rok przedstawiają się w następujący sposób :
  I. Dochody własne – 11.038.835 zł , w tym :
  a)       wpływy z podatków : 5.857.470 zł ,
  b)       wpływy z opłat : 439.100 zł ,
  c)       dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy : 112.850 zł ,
  d)       dochody z majątku gminy : 907.000 zł ,
  e)       5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami : 1.950 zł ,
  f)        odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy : 40.000 zł ,
  g)       udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego : 3.155.304 zł ,
  h)       środki z funduszy celowych , oraz pozyskane z innych źródeł : 523.061 zł ,
  i)        otrzymane spadki i darowizny: 2.100zł.
   
  II. Subwencje ogólne : 9.841.588 zł .
  III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne: 6.553.857 zł .
  a) zadania zlecone: 5.788.857zł.
  b) zadania własne : 765.000zł.
   
  W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane dochody przedstawiają się następująco:

  Dział : 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: 50.000 zł ;

   
  Sprzedaży  gruntów rolnych : 50.000zł
   

  Dział : 020 – LEŚNICTWO : 2.500 zł ;

   
  Planowane są w tym dziale dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 2.500 zł .
   

  Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : 230.076 zł ;

   
  Zaplanowane w tym dziale dochody pochodzą z dotacji celowych , na które gmina przygotowała wnioski   na  kwotę ogólną  165.000 zł , z  , z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań
  Remont drogi we wsi Morzyszów –dotacja  90.000zł., ”
  Remont drogi we wsi  Młynów- dotacja 75.000zł.
  Zaplanowano również  refundację wydatków związaną z  programem pod nazwą: Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”  75% - 65.076zŁ.

   

  Dział : 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : 863.000 zł ;

   
  Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie ogólnej 863.000 zł - pochodzić będą między innymi ze :
  1) Sprzedaży mieszkań , budynków, lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych: 302.000zł.
  2) Sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe  , w tym m.in. we wsi  Krosnowice ,  Ołdrzychowice, Stary Wielisław: 130. 000zł.
  3)  Sprzedaży działek na cele rekreacyjne i agroturystyczne ,  w tym m. in.  we wsiach :
  Święcko – Huberek ,  Wilcza,: 140.000zł.
  4) Sprzedaż gruntów w rejonie złóż wapienia krystalicznego w Ołdrzychowicach : 250.000zł.
  5) Opłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd  nieruchomości : 15.000zł.
  6) Czynsze  za dzierżawę oraz z tytułu odsetek (nieterminowe płatności itp.) .26.000zł.
   

  Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 131.142 zł ;

   
  Zaplanowane w tym dziale dochody pochodzić będą między innymi z : .
  1) dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (5,5 etatu wg informacji z DUW)
  w kwocie 103.842 zł ,
  2)pozostałe dochody   : 27.300 zł .
   
   
   

  Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 2.815 zł ;

   
  Zaplanowane w tym dziale dochody pochodzą z :
  dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (na aktualizację spisu wyborców wg informacji z KBW) w kwocie 2.815 zł .

   

  Dział : 752 – OBRONA NARODOWA : 500 zł ;

   
  Dochód w tym dziale został przyjęty na podstawie informacji z DUW we Wrocławiu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 500 zł .
   

  Dział : 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA : 9.700 zł;

   
  Dochód w tym dziale został przyjęty na podstawie informacji z DUW we Wrocławiu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.700zł.
   
   

  Dział : 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

  JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

  ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :  9.476.874 zł;

   
  1.    Podatek rolny :
  dochód z ww. tytułu w budżecie zaplanowany został w kwocie ogólnej  990.000 zł ,
   
  2.    Podatek leśny :
   
  dochód z ww. tytułu w budżecie zaplanowany został w kwocie ogólnej 69.360 zł ,
   
  3.     Podatek od nieruchomości :
   
  dochód z ww. tytułu w budżecie zaplanowany został w kwocie ogólnej 4.431.910 zł ,
   
  4.     Podatek od środków transportu :
   
  dochód z ww. tytułu w budżecie zaplanowany został w kwocie ogólnej  158.200 zł ,
   
  5.     Udział gminy w podatkach stanowiących dochód państwa :
   
  a)       udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w budżecie na podstawie informacji z Min. Fin. w kwocie 3.115.304 zł ,
  b)       udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 40.000 zł .
   
  6.     Wpływy z karty podatkowej :
  dochód zaplanowany w budżecie gminy na 2006 rok z ww. tytułu wynosi  20.000 zł .
   
  7.     Podatek od spadków i darowizn :
   
  w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowany został dochód z tytułu ww. podatku w kwocie 35.000 zł.
   
  8.     Opłata skarbowa : 5.000zł.
   
  zaplanowano w budżecie gminy na 2006 rok dochód z tytułu powyższej opłaty w kwocie 5..000 zł .
  9.     Podatek od czynności cywilno prawnych :
  dochód z ww. tytułu w budżecie zaplanowany został w kwocie ogólnej 150.000 zł ,
  10.  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej :
  zaplanowany dochód z  ww. tytułu opłaty w budżecie gminy na 2006 r. został w kwocie 170.000 zł.
   
  11.     Podatek od posiadania psów :
   
  zaplanowano dochód z ww.  tytułu  podatku w kwocie 3.000 zł ,
  12.      Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :
   
  zaplanowano dochód z ww.  tytułu w kwocie 163.100 zł ,
   
  13.     Opłata targowa :
   
  zaplanowano dochód z ww.  tytułu  w kwocie 1.000 zł ,
   
  14. Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego    w kwocie 100.000zł.
   
  15.          Pozostałe wpływy : 25.000zł.
   
  zaplanowano dochód z  tytułu -odsetki różne w kwocie 25.000 zł .

   

   

  Dział : 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA : 9.841.588zł.;

   
  W dziale tym w budżecie gminy na 2006 rok przyjęte zostały dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów :
  a)       część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.191.585 zł ,
  b)       część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.464.934 zł .
  c)       część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:185.069
   
  Dział : 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : 226.196 zł ;
   
  W dziale tym w budżecie gminy na 2006 rok przyjęte zostały następujące dochody :
  a)       dochody z najmu pomieszczeń w Przedszkolu Gminnym w Ołdrzychowicach  4.500 zł ,
  b)       dochód z tytułu opłaty stałej pobieranej za uczęszczanie dzieci do przedszkoli gminnych w kwocie ogólnej 83.000 zł ,
  c)       wpływy z usług, :  5.000zł.
  d)       pozostałe dochody,(odsetki) : 500 zł ,
  e)       wpływ środków-program „Szkoła marzeń” 130.146zł.
  f)        wpływy z różnych dochodów :950zł.
  g)       darowizny  na konkurs” Moja postawa świadczy o mnie”: 2.100zł.
   

  Dział : 852 – OPIEKA SPOŁECZNA :6.437.050 zł ;

   
  Dochody w powyższym dziale zaplanowane zostały z tytułu dotacji celowych :
  - na zadania z zakresu administracji rządowej (kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie informacji z DUW) :
  a) dotacja celowa – na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne : 27.000 zł ,
  b) dotacja celowa - na zasiłki i pomoc w naturze 197.000 zł ,
  c)dotacja celowa – na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
  5.410.000zł ,
  d) dotacja celowa – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38.000 zł ,
   
  - na realizację własnych zadań bieżących gmin :
  a) dotacja celowa - na zasiłki i pomoc w naturze452..000 zł ,
  b) dotacja celowa – na ośrodki pomocy społecznej 228.000 zł ,
   
  d)       dotacja celowa posiłek dla potrzebujących 85.000zł .
  - pozostałe dochody : 50zł.
   
   

  Dział : 854  – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : 8.100zł;

   
  W dziale tym zaplanowano wpływ środków w ramach  pomocy materialnej dla uczniów- stypendia.
   
   

  Dział : 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : 138.042 zł ;

   
  W dziale tym w budżecie gminy na rok 2006 przewidziana została dotacja celowa w kwocie 138.042 zł,
  ze środków unijnych - program pod nazwą „Odnowa wsi  i zachowanie dziedzictwa kulturowego”
   

  Dział : 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT      : 16.697ZŁ

   
  Zaplanowano wpływ środków z dotacji celowej w kwocie 16.697zł. ze środków unijnych - program pod nazwą „Odnowa wsi  i zachowanie dziedzictwa kulturowego”

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-03-17 (832 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied