BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • DOCHODY

  I. DOCHODY :

  Ogó┬│em dochody zaplanowane w bud┬┐ecie Gminy K┬│odzko  na rok 2006 zamkn┬▒ si├¬ kwot┬▒  27.434.280 z┬│ .
  Wed┬│ug ┬╝róde┬│ dochodów , dochody bud┬┐etu Gminy K┬│odzko na 2006 rok przedstawiaj┬▒ si├¬ w nast├¬puj┬▒cy sposób :
  I. Dochody w┬│asne – 11.038.835 z┬│ , w tym :
  a)       wp┬│ywy z podatków : 5.857.470 z┬│ ,
  b)       wp┬│ywy z op┬│at : 439.100 z┬│ ,
  c)       dochody uzyskane przez gminne jednostki bud┬┐etowe gminy : 112.850 z┬│ ,
  d)       dochody z maj┬▒tku gminy : 907.000 z┬│ ,
  e)       5% dochodów uzyskanych na rzecz bud┬┐etu pa├▒stwa w zwi┬▒zku z realizacj┬▒ zada├▒ z zakresu administracji rz┬▒dowej oraz innych zleconych ustawami : 1.950 z┬│ ,
  f)        odsetki od nieterminowo przekazanych nale┬┐no┬Âci stanowi┬▒cych dochody gminy : 40.000 z┬│ ,
  g)       udzia┬│y gmin we wp┬│ywach z podatku dochodowego : 3.155.304 z┬│ ,
  h)       ┬Ârodki z funduszy celowych , oraz pozyskane z innych ┬╝róde┬│ : 523.061 z┬│ ,
  i)        otrzymane spadki i darowizny: 2.100z┬│.
   
  II. Subwencje ogólne : 9.841.588 z┬│ .
  III. Dotacje celowe z bud┬┐etu pa├▒stwa na zadania zlecone i w┬│asne: 6.553.857 z┬│ .
  a) zadania zlecone: 5.788.857z┬│.
  b) zadania w┬│asne : 765.000z┬│.
   
  W poszczególnych dzia┬│ach klasyfikacji bud┬┐etowej zaplanowane dochody przedstawiaj┬▒ si├¬ nast├¬puj┬▒co:

  Dzia┬│ : 010 – ROLNICTWO I ┬úOWIECTWO: 50.000 z┬│ ;

   
  Sprzeda┬┐y  gruntów rolnych : 50.000z┬│
   

  Dzia┬│ : 020 – LE┬ŽNICTWO : 2.500 z┬│ ;

   
  Planowane s┬▒ w tym dziale dochody z tytu┬│u op┬│at za dzier┬┐aw├¬ obwodów ┬│owieckich w kwocie 2.500 z┬│ .
   

  Dzia┬│ : 600 - TRANSPORT I ┬ú┬íCZNO┬Ž├ć : 230.076 z┬│ ;

   
  Zaplanowane w tym dziale dochody pochodz┬▒ z dotacji celowych , na które gmina przygotowa┬│a wnioski   na  kwot├¬ ogóln┬▒  165.000 z┬│ , z  , z przeznaczeniem na wspó┬│finansowanie nast├¬puj┬▒cych zada├▒
  Remont drogi we wsi Morzyszów –dotacja  90.000z┬│., ”
  Remont drogi we wsi  M┬│ynów- dotacja 75.000z┬│.
  Zaplanowano równie┬┐  refundacj├¬ wydatków zwi┬▒zan┬▒ z  programem pod nazw┬▒: Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”  75% - 65.076z┬ú.

   

  Dzia┬│ : 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : 863.000 z┬│ ;

   
  Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie ogólnej 863.000 z┬│ - pochodzi├Ž b├¬d┬▒ mi├¬dzy innymi ze :
  1) Sprzeda┬┐y mieszka├▒ , budynków, lokali u┬┐ytkowych i nieruchomo┬Âci zabudowanych: 302.000z┬│.
  2) Sprzeda┬┐y dzia┬│ek pod budownictwo mieszkaniowe  , w tym m.in. we wsi  Krosnowice ,  O┬│drzychowice, Stary Wielis┬│aw: 130. 000z┬│.
  3)  Sprzeda┬┐y dzia┬│ek na cele rekreacyjne i agroturystyczne ,  w tym m. in.  we wsiach :
  ┬Žwi├¬cko – Huberek ,  Wilcza,: 140.000z┬│.
  4) Sprzeda┬┐ gruntów w rejonie z┬│ó┬┐ wapienia krystalicznego w O┬│drzychowicach : 250.000z┬│.
  5) Op┬│aty za u┬┐ytkowanie wieczyste i zarz┬▒d  nieruchomo┬Âci : 15.000z┬│.
  6) Czynsze  za dzier┬┐aw├¬ oraz z tytu┬│u odsetek (nieterminowe p┬│atno┬Âci itp.) .26.000z┬│.
   

  Dzia┬│ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 131.142 z┬│ ;

   
  Zaplanowane w tym dziale dochody pochodzi├Ž b├¬d┬▒ mi├¬dzy innymi z : .
  1) dotacji celowej na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz±dowej (5,5 etatu wg informacji z DUW)
  w kwocie 103.842 z┬│ ,
  2)pozosta┬│e dochody   : 27.300 z┬│ .
   
   
   

  Dzia┬│ 751 – URZ├ŐDY NACZELNYCH ORGANÓW W┬úADZY PA├ĹSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S┬íDOWNICTWA : 2.815 z┬│ ;

   
  Zaplanowane w tym dziale dochody pochodz┬▒ z :
  dotacji celowej na realizacj├¬ zada├▒ z zakresu administracji rz┬▒dowej (na aktualizacj├¬ spisu wyborców wg informacji z KBW) w kwocie 2.815 z┬│ .

   

  Dzia┬│ : 752 – OBRONA NARODOWA : 500 z┬│ ;

   
  Dochód w tym dziale zosta┬│ przyj├¬ty na podstawie informacji z DUW we Wroc┬│awiu z tytu┬│u dotacji celowej na realizacj├¬ zada├▒ z zakresu administracji rz┬▒dowej w kwocie 500 z┬│ .
   

  Dzia┬│ : 754 – BEZPIECZE├ĹSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO┬»AROWA : 9.700 z┬│;

   
  Dochód w tym dziale zosta┬│ przyj├¬ty na podstawie informacji z DUW we Wroc┬│awiu z tytu┬│u dotacji celowej na realizacj├¬ zada├▒ z zakresu administracji rz┬▒dowej w kwocie 9.700z┬│.
   
   

  Dzia┬│ : 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

  JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWO┬ŽCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

  ZWI┬íZANE Z ICH POBOREM :  9.476.874 z┬│;

   
  1.    Podatek rolny :
  dochód z ww. tytu┬│u w bud┬┐ecie zaplanowany zosta┬│ w kwocie ogólnej  990.000 z┬│ ,
   
  2.    Podatek le┬Âny :
   
  dochód z ww. tytu┬│u w bud┬┐ecie zaplanowany zosta┬│ w kwocie ogólnej 69.360 z┬│ ,
   
  3.     Podatek od nieruchomo┬Âci :
   
  dochód z ww. tytu┬│u w bud┬┐ecie zaplanowany zosta┬│ w kwocie ogólnej 4.431.910 z┬│ ,
   
  4.     Podatek od ┬Ârodków transportu :
   
  dochód z ww. tytu┬│u w bud┬┐ecie zaplanowany zosta┬│ w kwocie ogólnej  158.200 z┬│ ,
   
  5.     Udzia┬│ gminy w podatkach stanowi┬▒cych dochód pa├▒stwa :
   
  a)       udzia┬│ gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany zosta┬│ w bud┬┐ecie na podstawie informacji z Min. Fin. w kwocie 3.115.304 z┬│ ,
  b)       udzia┬│ gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysoko┬Âci 40.000 z┬│ .
   
  6.     Wp┬│ywy z karty podatkowej :
  dochód zaplanowany w bud┬┐ecie gminy na 2006 rok z ww. tytu┬│u wynosi  20.000 z┬│ .
   
  7.     Podatek od spadków i darowizn :
   
  w bud┬┐ecie gminy na 2006 rok zaplanowany zosta┬│ dochód z tytu┬│u ww. podatku w kwocie 35.000 z┬│.
   
  8.     Op┬│ata skarbowa : 5.000z┬│.
   
  zaplanowano w bud┬┐ecie gminy na 2006 rok dochód z tytu┬│u powy┬┐szej op┬│aty w kwocie 5..000 z┬│ .
  9.     Podatek od czynno┬Âci cywilno prawnych :
  dochód z ww. tytu┬│u w bud┬┐ecie zaplanowany zosta┬│ w kwocie ogólnej 150.000 z┬│ ,
  10.  Wp┬│ywy z op┬│aty eksploatacyjnej :
  zaplanowany dochód z  ww. tytu┬│u op┬│aty w bud┬┐ecie gminy na 2006 r. zosta┬│ w kwocie 170.000 z┬│.
   
  11.     Podatek od posiadania psów :
   
  zaplanowano dochód z ww.  tytu┬│u  podatku w kwocie 3.000 z┬│ ,
  12.      Wp┬│ywy z op┬│at za zezwolenia na sprzeda┬┐ alkoholu :
   
  zaplanowano dochód z ww.  tytu┬│u w kwocie 163.100 z┬│ ,
   
  13.     Op┬│ata targowa :
   
  zaplanowano dochód z ww.  tytu┬│u  w kwocie 1.000 z┬│ ,
   
  14. Op┬│aty z tytu┬│u wzrostu warto┬Âci nieruchomo┬Âci zwi┬▒zanej ze zmian┬▒ planu zagospodarowania przestrzennego    w kwocie 100.000z┬│.
   
  15.          Pozosta┬│e wp┬│ywy : 25.000z┬│.
   
  zaplanowano dochód z  tytu┬│u -odsetki ró┬┐ne w kwocie 25.000 z┬│ .

   

   

  Dzia┬│ : 758 – RÓ┬»NE ROZLICZENIA : 9.841.588z┬│.;

   
  W dziale tym w bud┬┐ecie gminy na 2006 rok przyj├¬te zosta┬│y dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów :
  a)       cz├¬┬Â├Ž o┬Âwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz┬▒du terytorialnego 6.191.585 z┬│ ,
  b)       cz├¬┬Â├Ž wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.464.934 z┬│ .
  c)       cz├¬┬Â├Ž równowa┬┐┬▒ca subwencji ogólnej dla gmin:185.069
   
  Dzia┬│ : 801 – O┬ŽWIATA I WYCHOWANIE : 226.196 z┬│ ;
   
  W dziale tym w bud¿ecie gminy na 2006 rok przyjête zosta³y nastêpuj±ce dochody :
  a)       dochody z najmu pomieszcze├▒ w Przedszkolu Gminnym w O┬│drzychowicach  4.500 z┬│ ,
  b)       dochód z tytu┬│u op┬│aty sta┬│ej pobieranej za ucz├¬szczanie dzieci do przedszkoli gminnych w kwocie ogólnej 83.000 z┬│ ,
  c)       wp┬│ywy z us┬│ug, :  5.000z┬│.
  d)       pozosta┬│e dochody,(odsetki) : 500 z┬│ ,
  e)       wp┬│yw ┬Ârodków-program „Szko┬│a marze├▒” 130.146z┬│.
  f)        wp┬│ywy z ró┬┐nych dochodów :950z┬│.
  g)       darowizny  na konkurs” Moja postawa ┬Âwiadczy o mnie”: 2.100z┬│.
   

  Dzia┬│ : 852 – OPIEKA SPO┬úECZNA :6.437.050 z┬│ ;

   
  Dochody w powy┬┐szym dziale zaplanowane zosta┬│y z tytu┬│u dotacji celowych :
  - na zadania z zakresu administracji rz±dowej (kwoty dotacji zosta³y przyjête na podstawie informacji z DUW) :
  a) dotacja celowa – na op┬│acenie sk┬│adek na ubezpieczenia zdrowotne : 27.000 z┬│ ,
  b) dotacja celowa - na zasi┬│ki i pomoc w naturze 197.000 z┬│ ,
  c)dotacja celowa – na wyp┬│at├¬ ┬Âwiadcze├▒ rodzinnych oraz sk┬│adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
  5.410.000z┬│ ,
  d) dotacja celowa – na us┬│ugi opieku├▒cze i specjalistyczne us┬│ugi opieku├▒cze 38.000 z┬│ ,
   
  - na realizacjê w³asnych zadañ bie¿±cych gmin :
  a) dotacja celowa - na zasi┬│ki i pomoc w naturze452..000 z┬│ ,
  b) dotacja celowa – na o┬Ârodki pomocy spo┬│ecznej 228.000 z┬│ ,
   
  d)       dotacja celowa posi┬│ek dla potrzebuj┬▒cych 85.000z┬│ .
  - pozosta┬│e dochody : 50z┬│.
   
   

  Dzia┬│ : 854  – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : 8.100z┬│;

   
  W dziale tym zaplanowano wp┬│yw ┬Ârodków w ramach  pomocy materialnej dla uczniów- stypendia.
   
   

  Dzia┬│ : 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : 138.042 z┬│ ;

   
  W dziale tym w bud┬┐ecie gminy na rok 2006 przewidziana zosta┬│a dotacja celowa w kwocie 138.042 z┬│,
  ze ┬Ârodków unijnych - program pod nazw┬▒ „Odnowa wsi  i zachowanie dziedzictwa kulturowego”
   

  Dzia┬│ : 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT      : 16.697Z┬ú

   
  Zaplanowano wp┬│yw ┬Ârodków z dotacji celowej w kwocie 16.697z┬│. ze ┬Ârodków unijnych - program pod nazw┬▒ „Odnowa wsi  i zachowanie dziedzictwa kulturowego”

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2006-03-17 (882 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied