BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KŁODZKO  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Skład Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji Rady Gminy

 • URZĄD GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzędu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • Oświad. majątkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Podatki i opłaty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Budżet
 • Informator Budżetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. KŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obsługi
 • Rejest zmian

 • FUNDUSZ STYPENDIALNY

   

  REGULAMIN O WARUNKACH I KRYTERIACH PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ Z TERENU GMINY KŁODZKO

   

  1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są:
  • dyrektorzy szkół i uczelni
  • dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko zs w Ołdrzychowicach
  • dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko zs w Ołdrzychowicach

   

  1. Kandydat do stypendium musi spełniać następujące warunki:
  • zamieszkały na pobyt stały na terenie Gminy Kłodzko przez okres co najmniej 5 lat
  • wiek od 17 do 25 lat
  • być uczniem lub studentem dziennego systemu kształcenia
  • udokumentować posiadane uzdolnienia muzyczne, plastyczne, literackie, teatralne, sportowe, artystyczne, inne
  • wykazać się aktywnością na rzecz lokalnego środowiska
  • poświadczyć osiągnięcia w skali regionu, kraju, kontynentu jeżeli takie posiada
  • zaświadczyć sytuację rodzinną i materialną liczbę osób na utrzymaniu

   

  1. Wymagane załączniki do formularza zgłoszeniowego:
  • kserokopie przyznanych osiągnięć
  • kserokopia świadectwa szkolnegoindeksu uczelni
  • zaświadczenia: Ośrodka Pomocy Społecznej o ew. pomocy

              Zakładów Pracy o dochodach rodziców-opiekunów  
              Powiatowego Urzędu Pracy o bezrobociu


  4.  1. Prawo zgłoszenia - w każdej edycji - po 1 kandydacie z klasy
            trzeciej mają dyrektorzy szkół gimnazjalnych z terenu Gminy
            Kłodzko.
        2. Niezależnie od powyższego kryterium Kapituła może wziąć
            pod uwagę inne specyficzne okoliczności, które jej zdaniem 
            są istotne dla oceny kandydata
  do wyróżnienia finansowego.

   

  5. Ocena kandydata odbywa się w skali od 1 do 10:

  * na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, opieczętowanego

  i podpisanego przez wszystkich członków Kapituły

  * każdy z członków Kapituły przyznaje ocenę w skali jak wyżej

  * rozstrzygajaca jest ogólna liczba uzyskanych punktów

   

  6. Liczbę nagradzanych osób, wysokość oraz okres pobierania stypendium – nie dłużej niż 10 miesięcy – określa każdorazowo w kolejnych edycjach Kapituła

   

  7. Wypłata stypendium następuje w formie przekazu pieniężnego – z góry – najpóźniej do dnia 28 każdego miesiąca, poprzedzającego ten miesiąc

   

  8. Decyzja o przyznaniu stypendium dla osób uzdolnionych – podjęta przez Kapitułę – nie podlega żadnym roszczeniom

   

  9. Nominaty o przyznaniu stypendium wręczane będą podczas specjalnej uroczystości z udziałem mediów

   

  10. Sekretarz Kapituły sporządza protokół końcowy, który podpisuje Przewodniczący Kapituły.

   

  UWAGA: terminy poszczególnych edycji podaje do publicznej wiadomości Przewodniczący Kapituły, umieszczając o nich informacje w lokalnej prasie

  oraz na stronach www.gmina.klodzko.pl


  Dokumenty Word do pobrania:


   Formularz zgłoszeniowy
  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-23 (2296 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied