BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • FUNDUSZ STYPENDIALNY

   

  REGULAMIN O WARUNKACH I KRYTERIACH PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA M┬úODZIE┬»Y UZDOLNIONEJ Z TERENU GMINY K┬úODZKO

   

  1. Podmiotami uprawnionymi do zg┬│aszania kandydatur s┬▒:
  • dyrektorzy szkó┬│ i uczelni
  • dyrektor O┬Ârodka Kultury Gminy K┬│odzko zs w O┬│drzychowicach
  • dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy K┬│odzko zs w O┬│drzychowicach

   

  1. Kandydat do stypendium musi spe┬│nia├Ž nast├¬puj┬▒ce warunki:
  • zamieszka┬│y na pobyt sta┬│y na terenie Gminy K┬│odzko przez okres co najmniej 5 lat
  • wiek od 17 do 25 lat
  • by├Ž uczniem lub studentem dziennego systemu kszta┬│cenia
  • udokumentowa├Ž posiadane uzdolnienia muzyczne, plastyczne, literackie, teatralne, sportowe, artystyczne, inne
  • wykaza├Ž si├¬ aktywno┬Âci┬▒ na rzecz lokalnego ┬Ârodowiska
  • po┬Âwiadczy├Ž osi┬▒gni├¬cia w skali regionu, kraju, kontynentu je┬┐eli takie posiada
  • za┬Âwiadczy├Ž sytuacj├¬ rodzinn┬▒ i materialn┬▒ liczb├¬ osób na utrzymaniu

   

  1. Wymagane za┬│┬▒czniki do formularza zg┬│oszeniowego:
  • kserokopie przyznanych osi┬▒gni├¬├Ž
  • kserokopia ┬Âwiadectwa szkolnegoindeksu uczelni
  • za┬Âwiadczenia: O┬Ârodka Pomocy Spo┬│ecznej o ew. pomocy

              Zak┬│adów Pracy o dochodach rodziców-opiekunów  
              Powiatowego Urz├¬du Pracy o bezrobociu


  4.  1. Prawo zg┬│oszenia - w ka┬┐dej edycji - po 1 kandydacie z klasy
            trzeciej maj┬▒ dyrektorzy szkó┬│ gimnazjalnych z terenu Gminy
            K┬│odzko.
        2. Niezale┬┐nie od powy┬┐szego kryterium Kapitu┬│a mo┬┐e wzi┬▒├Ž
            pod uwag├¬ inne specyficzne okoliczno┬Âci, które jej zdaniem 
            s┬▒ istotne dla oceny kandydata
  do wyró┬┐nienia finansowego.

   

  5. Ocena kandydata odbywa siê w skali od 1 do 10:

  * na podstawie wype³nionego formularza zg³oszeniowego, opieczêtowanego

  i podpisanego przez wszystkich cz┬│onków Kapitu┬│y

  * ka┬┐dy z cz┬│onków Kapitu┬│y przyznaje ocen├¬ w skali jak wy┬┐ej

  * rozstrzygajaca jest ogólna liczba uzyskanych punktów

   

  6. Liczb├¬ nagradzanych osób, wysoko┬Â├Ž oraz okres pobierania stypendium – nie d┬│u┬┐ej ni┬┐ 10 miesi├¬cy – okre┬Âla ka┬┐dorazowo w kolejnych edycjach Kapitu┬│a

   

  7. Wyp┬│ata stypendium nast├¬puje w formie przekazu pieni├¬┬┐nego – z góry – najpó┬╝niej do dnia 28 ka┬┐dego miesi┬▒ca, poprzedzaj┬▒cego ten miesi┬▒c

   

  8. Decyzja o przyznaniu stypendium dla osób uzdolnionych – podj├¬ta przez Kapitu┬│├¬ – nie podlega ┬┐adnym roszczeniom

   

  9. Nominaty o przyznaniu stypendium wr├¬czane b├¬d┬▒ podczas specjalnej uroczysto┬Âci z udzia┬│em mediów

   

  10. Sekretarz Kapitu┬│y sporz┬▒dza protokó┬│ ko├▒cowy, który podpisuje Przewodnicz┬▒cy Kapitu┬│y.

   

  UWAGA: terminy poszczególnych edycji podaje do publicznej wiadomo┬Âci Przewodnicz┬▒cy Kapitu┬│y, umieszczaj┬▒c o nich informacje w lokalnej prasie

  oraz na stronach www.gmina.klodzko.pl


  Dokumenty Word do pobrania:


   Formularz zg³oszeniowy
  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2003-06-23 (2601 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied