BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G³ówna
 • Poleæ ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk³ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa³y
 • Protoko³y z sesji Rady Gminy

 • URZ¡D GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzêdu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O¶wiad. maj±tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa³y Rady Gminy
 • Zarz±dzenia Wójta Gminy
 • Podatki i op³aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud¿et
 • Informator Bud¿etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K£ODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs³ugi
 • Rejest zmian

 • OG£OSZENIE W SPRAWIE DO¯YNEK W GMINIE K£ODZKO W DNIU 14 WRZE¦NIA 2008 ROKU
  Wysano dnia 15-07-2008 o godz. 14:27:13 przez redaktor

  Administracja

  K³odzko, dnia 15 lipca 2008 roku

   OG£OSZENIE  postêpowanie prowadzone w formie zapytania cenowego z wy³±czeniem przepisów ustawy Prawo zamówieñ publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 przedmiotowej ustawy. 
  Gmina K³odzko zawiadamia, ¿e przyst±pi³a do realizacji nastêpuj±cych us³ug i zakupów 
   w ramach Do¿ynkowego Festiwalu Kultury Polskiej i Czeskiej, który odbêdzie siê w dniu 
  14 wrze¶nia 2008 roku w Roszycach w Gminie K³odzko:  Plik do pobrania


  OG£OSZENIE


   
  Pokrewne linki
  · Gmina K³odzko
  · Wicej o Administracja
  · Napisane przez redaktor


  Najczciej czytany artyku o Administracja:
  KIEROWNIK O¦RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W K£ODZKU OG£ASZA NABÓR


  Oceny artykuu
  Wynik gosowania: 0
  Gosw: 0

  Powi chwil i oce ten artyku:

  Wymienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zy


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

   Wylij ten artyku do znajomych Wylij ten artyku do znajomych


  "Logowanie" | Logowanie/Zaoenie konta | 0 komentarze
  Komentarze s wasnoci ich twrcw. Nie ponosimy odpowiedzialnoci za ich tre.

  Komentowanie niedozwolone dla anonimowego uytkownika, prosz si zarejestrowa
   · Strona Gwna    ·  Administracja  · 
   
  Zalecana rozdzielczo¶æ ekranu 800x600 pixeli. Kodowanie polskich znaków ISO-8859-2
  Witrynê wykonano na podstawie systemu bazodanowego PHPNuke. PHPNuke jest oprogramowaniem na licencji GNU/GPL
  Utrzymanie i obs³uga techniczna na serwerach g³ównym i zapasowym firma NetGate.